Open navigation

Công văn 269/TCT-QLN ngày 22/01/2024 Không tính tiền chậm nộp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/TCT-QLN

V/v không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Trường Phát.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 179/CV-TTP ngày 02/11/2023 của Công ty TNHH Tân Trường Phát về việc đề nghị hướng dẫn quy định không tính tiền chậm nộp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC);

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;

- Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán thì không bị tính tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền nợ thuế không tính tiền chậm nộp tại từng thời điểm không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian không tính tiền chậm nộp tính từ ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thanh toán cho người nộp thuế nhưng chưa thanh toán đến ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế. Để cơ quan thuế có cơ sở xem xét, xử lý không tính tiền chậm nộp, Công ty TNHH Tân Trường Phát phải lập đầy đủ hồ sơ đề nghị không tính tiền chậm nộp theo quy định và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tân Trường Phát biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- VP – BTC (để b/c);
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, VP-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Đắk Nông;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thị Hồng Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.