Open navigation

Công văn 5864/TCT-CS ngày 22/12/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5864/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 22/11/2023 Tổng cục Thuế có tổ chức cuộc họp với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính và Nhà thầu Samsung Engineering theo Giấy mời số 377/GM-TCT ngày 21/11/2023 và Giấy mời số 376/GM-TCT ngày 21/11/2023 gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở quy định của pháp luật thuế, ý kiến các đơn vị tham dự cuộc họp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b2 khoản 1 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“b.2) Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc hoặc hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần công việc hoặc hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua vật tư nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để thực hiện hợp đồng nhà thầu và hàng hóa, dịch vụ để phục vụ cho tiêu dùng nội bộ, tiêu dùng các khoản không thuộc hạng mục, công việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng nhà thầu thì giá trị hàng hóa, dịch vụ này không được trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần hạng mục được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam và danh sách các Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện phần hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hồ sơ thực tế để chỉ đạo giải quyết dứt điểm vướng mắc, kiến nghị của Nhà thầu Samsung Engineering theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế có ý kiến để đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tới UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục QLGS CST (BTC);
- Vụ PC(BTC);
- Vụ PC(TCT);
 - Lưu VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.