Open navigation

Công văn 1205/BHXH-TTKT ngày 26/04/2023 Thực hiện thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/BHXH-TTKT

V/v thực hiện thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua theo dõi, tổng hợp việc ban hành quyết định, kết luận thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố trong thời gian qua cho thấy hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính tại BHXH các tỉnh, thành phố đã có chuyển biến, tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, cụ thể như sau:

1. Trong tổ chức hoạt động thanh tra

Chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra như:

- Ban hành Quyết định thanh tra nhưng không tiến hành thanh tra (ban hành Quyết định dừng thanh tra) khi đơn vị đã khắc phục hết số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.

- Ban hành Kết luận thanh tra không đúng mẫu quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-TTCP.

2. Trong xử phạt vi phạm hành chính

- Không thực hiện xử phạt VPHC đối với các đơn vị có hành vi vi phạm về đóng BHXH, BHTN, BHYT (trong đó có nhiều đơn vị vi phạm với số tiền lớn, thời gian kéo dài) không thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý VPHC và vi phạm quy định hành vi bị cấm tại khoản 4 Điều 12 Luật Xử lý VPHC.

- Không xử phạt VPHC về hành vi chậm đóng BHYT đối với các đơn vị đã khắc phục hết số tiền chậm đóng BHXH, BHYT trước thời điểm thanh tra trực tiếp.

- Áp dụng chưa đúng hành vi vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; xác định mức tiền xử phạt chưa đúng... khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Để hoạt động thanh tra, xử phạt VPHC theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay tình trạng trên và thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuân thủ đúng quy trình, quy định của Luật Thanh tra, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

2. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, kịp thời lập biên bản VPHC, ra quyết định xử phạt VPHC hoặc chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt, tránh tình trạng bỏ lọt, không xử phạt các hành vi VPHC. Đông thời, kiểm điểm, xử lý làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các trường hợp phát hiện hành vi nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để hướng dẫn, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Lê Hùng Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.