Open navigation

Quyết định 34/QĐ-BHXH ngày 25/01/2024 Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 175_NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 
CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm;

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 09 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiện toàn và bổ sung thành viên Tổ công tác triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Tổ công tác Đề án 06 Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, CNTT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế MạnhKẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 25/01/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ Phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Xác định rõ phạm vi, lộ trình triển khai của BHXH Việt Nam; phân chia giai đoạn đầu tư phù hợp, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí đáp ứng yêu cầu đề ra; phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch kiến trúc dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia và chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong công tác quản lý dữ liệu, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể nội dung công việc, yêu cầu về chất lượng, thời gian tiến hành và trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP được thống nhất, đồng bộ.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trong ngành BHXH và phối hợp với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP; tăng cường tính chủ động, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ của các hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch đã đề ra.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực và kinh phí để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức xây dựng, trình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP.

2. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, các nhiệm vụ theo đúng thời gian, Kế hoạch đã đề ra.

3. Tổ chức điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

(Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm Tổ công tác triển khai Đề án 06

a) Chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP.

b) Kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

c) Tổ chức tổng kết, đánh giá hàng năm và theo hoạt động của Nghị quyết số 175/NQ-CP trong phạm vi của BHXH Việt Nam.

2. Trách nhiệm của Trung tâm CNTT

a) Chủ trì rà soát dữ liệu thông tin có liên quan đến con người được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành của ngành BHXH Việt Nam và phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

b) Chủ trì tổng hợp nhu cầu về hạ tầng CNTT có liên quan đến Đề án Trung tâm dữ liệu Quốc gia, thiết kế và lên kế hoạch, lộ trình mở rộng, phát triển để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ theo hướng dẫn; phối hợp Trung tâm Dữ liệu Quốc gia phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật có liên quan theo tiêu chuẩn, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

c) Kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia

d) Triển khai các giải pháp đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin được triển khai cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

e) Xây dựng, trình Tổng Giám đốc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử (phiên bản 3.0) của BHXH Việt Nam bảo đảm phù hợp, đồng bộ với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 3.0 và phù hợp với phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các giai đoạn thực hiện nêu trong Nghị quyết số 175/NQ-CP; phù hợp với Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam.

f) Theo dõi đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ.

3. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

Theo từng giai đoạn của Đề án, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành BHXH Việt Nam.

4. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CNTT và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án. Kịp thời báo cáo các vấn đề liên quan khi có yêu cầu.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện bố trí từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

6. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm CNTT) để xem xét giải quyết.PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC ĐƠN VỊ
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP 
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 25/01/2024 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT

Nội dung thực hiện

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án.

Trung tâm CNTT

Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Pháp chế; Văn phòng; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ban Thực hiện Chính sách BHYT.

Thực hiện thường xuyên

2

Rà soát, thống kê các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu (đặc biệt các thông tin có liên quan đến con người) đang được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành của ngành BHXH Việt Nam và các trường thông tin cần khai thác

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Vụ Pháp chế; Văn phòng; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ban Thực hiện Chính sách BHYT; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

Quý IV/2023

3

Rà soát, đánh giá thiết bị hạ tầng phần cứng, phần mềm tại các Trung tâm dữ liệu ngành BHXH Việt Nam để đảm bảo phù hợp với lộ trình triển khai đề án Trung tâm dữ liệu Quốc gia và thời gian hết khấu hao của các thiết bị, bảo đảm có thể kế thừa, tận dụng tối đa và tích hợp vào nền tảng điện toán đám mây dùng chung của Trung tâm dữ liệu Quốc gia.

Trung tâm CNTT

Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ Tài chính - Kế toán.

Quý III/2025

4

Kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Trung tâm CNTT

 

Quý III/2025

5

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Vụ Pháp chế; Văn phòng; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ban Thực hiện Chính sách BHYT; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

Theo lộ trình của Bộ Công an

6

Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Trung tâm CNTT

 

Quý IV/2024

7

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của ngành BHXH Việt Nam.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị: Văn phòng; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ban Thực hiện Chính sách BHYT; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, Trung tâm CNTT.

 

8

Rà soát, nghiên cứu, đề xuất nhu cầu triển khai hệ thống CSDL quốc gia về Bảo hiểm với Bộ Công an (Trung tâm dữ liệu quốc gia).

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Văn phòng; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Ban Thực hiện Chính sách BHXH; Ban Thực hiện Chính sách BHYT; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

Quý IV/2023

9

Tổ chức tiếp nhận dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan theo Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế từ các Cơ sở y tế về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến; Ban Thực hiện chính sách BHYT.

Quý IV/2023

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.