Open navigation

Công văn 496/TCHQ-TXNK ngày 30/01/2024 Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 496/TCHQ-TXNK

V/v Thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH CPV Food.
(Địa chỉ: VPĐD của Công ty CP Việt Nam, số 4, Đường 7c,
 P. An Phú, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 21.12/CPVN ngày 21/12/2023 của Công ty TNHH CPV Food về việc thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng muối. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và khoản 4 Điều 10 Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/05/2023 của Chính phủ quy định:

“ 1. Danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm mặt hàng thuộc các nhóm hàng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này và các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại các Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (Điều ước quốc tế).

4. Mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với số lượng hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan:

“a) Hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này có số lượng nhập khẩu nằm ngoài số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Trường hợp tại các Điều ước quốc tế có quy định về lượng hạn ngạch nhập khẩu và/hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều này thì thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Điều ước quốc tế đó. Trường hợp mức thuế suất ngoài hạn ngạch theo Điều ước quốc tế cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.”

Như vậy, Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan áp dụng gồm mặt hàng thuộc các nhóm hàng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP trên.

Trường hợp các Nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện các Điều ước quốc tế có quy định về lượng hạn ngạch nhập khẩu và/hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch đối với các hàng hóa nêu tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 26/2023/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các Nghị định đó.

Theo thông tin cung cấp tại công văn số 21.12/CPVN và đối chiếu với nội dung quy định trên, Công ty TNHH CPV Food nhập khẩu mặt hàng muối (nhóm 25.01) nhưng không nêu rõ mặt hàng này được nhập khẩu đáp ứng quy định tại Hiệp định thương mại hàng hóa FTA nào nên không đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Do vậy, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu Nghị định của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hiện hành liên quan tới hàng hóa nhập khẩu hoặc liên hệ Cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH CPV Food biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
 - Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.