Open navigation

Công văn 2721/BTP-HTQTCT ngày 30/06/2023 Cấp bản điện tử Giấy khai sinh Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính

BỘ TƯ PHÁP
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2721/BTP-HTQTCT 

V/v cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 10/02/2023 về tình hình triển khai Đề án 06 về việc triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 (Thông báo số 36/TB-VPCP ngày 19/02/2023); chỉ đạo của Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ về việc mở rộng triển khai Phần mềm dịch vụ công liên thông trên toàn quốc[1], Bộ Tư pháp đã nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chức năng tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử khi thực hiện việc đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử (mới) trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để chuyển cho Phần mềm dịch vụ công liên thông thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC): Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí và triển khai thí điểm tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam.

Để chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện liên thông 2 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký khai tử (ĐKKT) trên phạm vi toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 3649/BC- VPCP ngày 23/5/2023 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo số 2880/TB- TCTTKĐA ngày 04/5/2023 của Tổ công tác 06/CP (dự kiến trong tháng 7/2023) hiệu quả, đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND các cấp trên địa bàn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Bố trí trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu thực hiện việc liên thông TTHC, nhất là việc bố trí trang thiết bị cơ bản phục vụ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử như: máy scan, thiết bị ký số để ký số bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện TTHC trực tuyến, thực hiện liên thông TTHC; huy động các nguồn lực tại chỗ phù hợp để hỗ trợ người dân thực hiện TTHC.

2. Sở Tư pháp làm đầu mối, chủ động phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai tập huấn, hướng dẫn việc tạo lập bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử phục vụ liên thông 2 nhóm TTHC tại địa phương; hướng dẫn các thao tác kỹ thuật, tạo tài khoản người dùng trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử cho người có thẩm quyền ký giấy tờ hộ tịch (theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm); cử công chức có trình độ phù hợp làm đầu mối tham gia nhóm kỹ thuật để tổng hợp những vướng mắc, hướng dẫn hỗ trợ người dùng của địa phương; …

3. Chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn triển khai thực hiện theo đúng Tài liệu hướng dẫn do Bộ Tư pháp cung cấp; Sở Tư pháp tổng hợp, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa phương báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để phối hợp tháo gỡ, xử lý.

Bộ Tư pháp trao đổi để Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.

(Gửi kèm Tài liệu thực hiện dành cho công chức làm công tác hộ tịch)

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để b/cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Cục CNTT (để phối hợp thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
 - Lưu: VT, HTQTCT.

TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
 Nguyễn Thanh Hải

 


[1] Công văn số 3649/BC-VPCP ngày 23/5/2023 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo số 2880/TB-TCTTKĐA ngày 04/5/2023 của Tổ công tác 06/CP.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.