Open navigation

Quyết định 83/QĐ-BXD ngày 30/01/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 175_NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP NGÀY 30/10/2023 CỦA CHÍNH PHỦ
 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP (để b/c);
 - Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn SinhKẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP NGÀY 30/10/2023 CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-BXD ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng, vận hành và triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao tại Nghị quyết số 175/NQ-CP để phân công tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả; đảm bảo việc bố trí sử dụng các nguồn lực công khai, minh bạch, tiết kiệm theo quy định của pháp luật.

3. Các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, thời gian quy định.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

Phối hợp tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia và các Dự án thành phần của Đề án; thẩm định dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. (Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: Cục Phát triển đô thị; Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Đề án.

2. Quy hoạch dữ liệu

2.1. Rà soát, thống kê các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Xây dựng (đặc biệt là các thông tin có liên quan đến con người) đang được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành và các trường thông tin cần khai thác. (Mục b, Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Hoạt động xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các đơn vị chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

2.2. Tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng về Trung tâm dữ liệu quốc gia. (Mục b, Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình triển khai Đề án.

2.3. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất nhu cầu triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

- Thời gian thực hiện: từ Quý II/2025.

3. Quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin

3.1. Rà soát, quy hoạch lại hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn; Triển khai tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) Bộ Xây dựng, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: từ Quý I/2024.

3.2. Triển khai nâng cấp Trung tâm dữ liệu Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành Xây dựng; đảm bảo kết nối, tích hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia. (Mục d, Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2024 - 2025.

3.3. Triển khai áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về phát triển dữ liệu; đẩy mạnh sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại cơ quan Bộ Xây dựng. (Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.4. Triển khai các các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Xây dựng quản lý với Trung tâm dữ liệu quốc gia. (Khoản đ, e, Điều 2, Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.5. Chuyển đổi các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng về Trung tâm dữ liệu quốc gia (Khoản d, Mục V.2, Điều 1, Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình triển khai Đề án.

4. Bố trí nguồn lực

Bố trí nguồn lực tài chính bao gồm nguồn ngân sách nhà nước (đầu tư phát triển, kinh phí thường xuyên) theo phân cấp hiện hành, các nguồn huy động hợp pháp khác, để thực hiện các công việc: đầu tư mua sắm trang thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nguồn nhân lực; quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong quá trình khai thác sử dụng tại Trung tâm dữ liệu quốc gia. (Mục VIII.2, Điều 1, Nghị quyết số 175/NQ-CP).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình của Đề án

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

2. Giao Trung tâm Thông tin là đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo và kiến nghị với Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan để đảm bảo các nhiệm vụ tại Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này vào báo cáo hàng tháng, hàng Quý về tình hình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của Bộ để báo cáo Bộ trưởng./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.