Open navigation

Công văn 371/TCT-CS ngày 30/01/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 371/TCT-CS

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70/CTCMA-TTKT1 ngày 10/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện công văn số 5029/TCT-PC ngày 09/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành công văn hướng dẫn chính sách thuế, quản lý thuế liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ hướng dẫn đơn vị thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo điểm 1 công văn số 5029/TCT-PC.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.