Open navigation

Công văn 459/TCT-QLN ngày 05/02/2024 Xử lý nợ thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TCT-QLN

V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Ngày 26/10/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có công văn số 2043/UBND-KT gửi Bộ Tài chính đề nghị tháo gỡ khó khăn cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

Ngày 22/01/2024, Bộ Tài chính có công văn số 918/BTC-TCT trả lời công văn số 2043/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Trong đó có nội dung:

“Căn cứ các quy định nêu trên và trường hợp của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang nêu tại công văn số 2043/UBND-KT, Công ty không thuộc trường hợp giảm thuế TTĐB theo quy định tại Luật thuế TTĐB; không thuộc trường hợp gia hạn nộp thuế, không thuộc trường hợp khoanh tiền thuế nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế.”

Căn cứ vào công văn số 918/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 22/01/2024 thì, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang không thuộc trường hợp giảm thuế TTĐB theo quy định tại Luật thuế TTĐB; không thuộc trường hợp gia hạn nộp thuế, không thuộc trường hợp khoanh tiền thuế nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang thực hiện quản lý nợ thuế, xử lý nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./. 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, CS - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Trần Xuân Linh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.