Open navigation

Quyết định 07/2024/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 Bãi bỏ Quyết định 45_2005_QĐ-UB thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ - công chức người lao động làm việc tại các cơ sở

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2024/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2005/QĐ-UB NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2005
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ - CÔNG CHỨC,
NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ XÃ HỘI, 
CƠ SỞ CHỮA BỆNH VÀ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 28413/TTr-SLĐTBXH ngày 12 tháng 12 năm 2023, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 6732/BC-STP-KTrVB ngày 24 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định

Bãi bỏ Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ - công chức, người lao động làm việc tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh và người sau cai nghiện ma túy.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Công an;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố;
- VPUB: các PCVP, các Phòng NCTH;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
 - Lưu: VT, (VX-HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.