Open navigation

Công văn 4695/BKHĐT-PTDN ngày 19/06/2023 Hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4695/BKHĐT-PTDN

V/v hướng dẫn thực hiện các hoạt động hỗ trợ DNNVV năm 2023

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: ..................................................................................

Liên quan đến công tác triển khai kế hoạch và dự toán hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2023, đến nay Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ DNNVV. Theo kiến nghị của các bộ ngành và địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương thực hiện như sau:

- Về hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV: các đơn vị có thể áp dụng định mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và quy trình, thủ tục chi tiêu ngân sách theo Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV.

- Về các nội dung hỗ trợ công nghệ, tư vấn, hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và chi phí quản lý hỗ trợ DNNVV: các đơn vị sẽ lập dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện sau khi Thông tư của Bộ Tài chính ban hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên (d/s kèm theo);
- Cục Tài chính doanh nghiệp-Bộ TC (để phối hợp);
 - Lưu: VT, PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Duy ĐôngDANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số 4695/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. Các Bộ, ngành

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Học viện Chính sách và Phát triển; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia)

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên)

3. Bộ Công Thương (Vụ Kế Hoạch- Tài Chính)

4. Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn Phòng Bộ)

5. Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Kế Hoạch- Tài Chính)

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính)

7. Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp)

II. Các địa phương

- UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.