Open navigation

Công văn 3705/CTHN-TTHT ngày 18/01/2024 Chính sách thuế đối với dịch vụ dinh dưỡng

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3705/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế đối với dịch vụ dinh dưỡng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
(Địa chỉ: 40 Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - MST: 0100914889)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 3355/VĐ-TCKT ghi ngày 11/12/2023 và Phiếu chuyển số 1612/PC-TCT ghi ngày 14/12/2023 của Tổng cục Thuế chuyển Công văn số 3355/VĐ-TCKT của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức sau đây gọi tắt là “Đơn vị” vướng mắc về chính sách thuế đối với dịch vụ dinh dưỡng cho bệnh nhân, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện:

+ Tại Khoản 1 Điều 2 quy định giải thích từ ngữ:

“1. Chăm sóc điều dưỡng là việc nhận định, can thiệp chăm sóc, theo dõi nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mỗi người bệnh về: hô hấp, tuần hoàn, dinh dưỡng, bài tiết, vận động và tư thế, ngủ và nghỉ ngơi, mặc và thay đồ vải, thân nhiệt, vệ sinh cá nhân, môi trường an toàn, giao tiếp, tín ngưỡng, hoạt động, giải trí và kiến thức bảo vệ sức khỏe...”

+ Tại Tiết b Khoản 1 Điều 6 quy định xác định và thực hiện các can thiệp chăm sóc điều dưỡng:

“b) Chăm sóc dinh dưỡng: thực hiện hoặc hỗ trợ người bệnh thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp theo chỉ định của bác sỹ; theo dõi dung nạp, hài lòng về chế độ dinh dưỡng của người bệnh để báo cáo bác sỹ và người làm dinh dưỡng kịp thời điều chỉnh chế độ dinh dưỡng; thực hiện trách nhiệm của điều dưỡng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Thông tư số 18/2020/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện;...”

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 8 quy định thu nhập được miễn thuế.

+ Tại Khoản 5 Điều 23 quy định hiệu lực thi hành:

“5. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.”

- Căn cứ Tiết a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế sửa đổi, bổ sung Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế GTGT gồm:

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng, cho người bệnh, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật bao gồm cả chăm sóc về y tế, dinh dưỡng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi, người khuyết tật

…”.

- Căn cứ Công văn số 260/BTC-TCT ngày 08/01/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Về thuế TNDN: Trường hợp Đơn vị có thu nhập từ dịch vụ dinh dưỡng cho người bệnh không thuộc thu nhập miễn thuế theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì không được miễn thuế TNDN theo quy định.

- Về thuế GTGT: Trường hợp Đơn vị cung cấp dịch vụ dinh dưỡng thỏa mãn điều kiện là dịch vụ điều dưỡng sức khỏe theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Tiết a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Đề nghị Đơn vị nghiên cứu và căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TKT 4;
- Website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.