Open navigation

Công văn 3974/SGDĐT-GDNCL ngày 26/07/2023 Hướng dẫn quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ

ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3974/SGDĐT-GDNCL

V/v hướng dẫn quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các trường tư thục (trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT; trường mầm non, phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài);
- Các trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 - Các cơ sở giáo dục ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn theo Kế hoạch số 2972/QĐ- SGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2023 về công tác tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn thành phố;

Sau tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung, cụ thể như sau:

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trước khi thực hiện đề nghị cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, đơn vị thực hiện hồ sơ báo cáo giải trình gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, đồng thời gửi 01 bản về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập).

2. Xác định đối tượng lao động là người nước ngoài

2.1. Trường hợp cấp mới

- Hồ sơ thực hiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Thời gian thực hiện: trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài.

2.2. Trường hợp cấp lại

- Hồ sơ thực hiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Thời gian thực hiện: giấy phép lao động còn thời hạn thuộc trường hợp bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc.

2.3. Trường hợp gia hạn

- Hồ sơ thực hiện quy định tại Điều 17 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Thời gian thực hiện: Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2.4. Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

- Đối tượng thực hiện quy định tại khoản 3, 5, 7 Điều 154 Bộ luật Lao động; khoản 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 Điều 8 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Hồ sơ thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Thời gian thực hiện: trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

2.5. Thông báo không thuộc trường hợp xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

- Đối tượng thực hiện quy định tại khoản 4, 6, 8 Điều 154 Bộ luật Lao động; khoản 1, 2, 8, 11 Điều 7 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

- Thành phần hồ sơ (không quy định mẫu thông báo): Họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu; thông tin của tổ chức, doanh nghiệp (tên, địa điểm làm việc); ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; tài liệu đính kèm chứng minh thuộc các đối tượng nêu trên;

- Thời gian thực hiện: trước ít nhất 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

* Đơn vị thực hiện thủ tục nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

* Đơn vị thực hiện báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập) tình hình sử dụng lao động người nước ngoài tại trang https://quanlyncl.hcm.edu.vncập nhật hằng quý (Quý I: ngày 25 tháng 3, Quý II: ngày 25 tháng 6, Quý III: ngày 25 tháng 9, Quý IV: ngày 25 tháng 12).

3. Thực hiện hợp đồng lao động

Sau khi được cấp/ gia hạn giấy phép lao động, đơn vị phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến làm việc và gửi (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập) tình hình sử dụng lao động người nước ngoài tại trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn ngay sau khi ký hợp đồng lao động.

4. Thu hồi giấy phép lao động

4.1. Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động quy định tại Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

4.2. Thời gian và đơn vị chịu trách nhiệm thu hồi giấy phép lao động

- Trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, trường hợp thuộc diện thu hồi nhưng không thu hồi được;

- Đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập) về tình hình thu hồi giấy phép lao động tại trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn ngay sau khi có kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Thanh tra Sở (để phối hợp);
 - Lưu: VT, GDNCL (NTrung)
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Lê Thụy Mỵ Châu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.