Open navigation

Công văn 2251/TCT-CS ngày 28/05/2024 Tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/TCT-CS

V/v tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 662/CTLAN-HKDCN ngày 01/02/2024 của Cục Thuế tỉnh Long An về xin ý kiến chỉ đạo vướng mắc trong việc xác định tiền sử dụng đất đã được giảm 50%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Cục Thuế tỉnh Long An thì việc giảm tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Phước Đại An khi chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất sản xuất kinh doanh để sử dụng vào mục đích đầu tư kho chứa, nhà máy sấy, xay xát, chế biến gạo là theo chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ (đã được thay thế tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 và nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ); các Nghị định này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành.

Do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương rà soát việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phước Đại An và việc các cổ đông của Công ty đã thống nhất ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên sau khi Công ty đã giải thể có phù hợp với quy định của pháp luật hay không? Trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có văn bản trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì trình Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn) để được hướng dẫn trường hợp này Công ty Cổ phần Phước Đại An có bị thu hồi số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ làm cơ sở để cơ quan thuế thực hiện thu hồi ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC);
- Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.