Open navigation

Công văn 2258/TCT-DNNCN ngày 28/05/2024 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/TCT-DNNCN

V/v Chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2024.

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3073/CTBRV-HKDCN ngày 02/04/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xử lý vướng mắc về hoàn thuế thu nhập cá nhân; thư đề ngày 24/04/2024 của Ông Nguyễn Thanh Hương đề nghị hướng dẫn hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhânVề vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hồ sơ thực tế của người nộp thuế và làm việc cụ thể với người nộp thuế để xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo Tổng cục (kèm theo đầy đủ hồ sơ) để được xem xét, xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
 - 
Ông Nguyễn Thanh Hương (số 17 Hoàng Hoa Thám, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Quý Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.