BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3700/TCHQ-TXNK

V/v thanh khoản thuế GTGT

Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

(Số 159 đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 077/CV-HH/2016 Công văn 078/CV- HH/2016 ngày 25/4/2016 của Công ty TNHH Thương mại thiết bị Hiệp Hòa gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII về đề nghị thanh khoản thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

Về nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan đã công văn số 9111/TCHQ-TXNK ngày 06/10/2015; Công văn số 11291/TCHQ-TXNK ngày 27/11/2015 về việc xử thuế giá trị gia tăng cho Công ty TNHH Thương mại thiết bị Hiệp Hòa.

 

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ nội dung các công văn nêu trên chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi đăng tờ khai xử cụ thể./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT TNHH TM&TB Hiệp Hòa; (Số 11,

Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN)

- Lưu: VT, TXNK (ThDT 3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Mạnh Hùng