TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 768/TXNK-CST

V/v ghi nhận vướng mắc

Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam.

(Lô CN2, KCN Tràng Duệ, Lợi, An Dương, Hải Phòng)

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số LGEVH-160408 ngày 08/4/2016 của Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thi hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu ý kiến như sau:

 

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận kiến nghị của Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam để trao đổi với các đơn vị liên quan sẽ trả lời đơn vị trong thời gian sớm nhất.

  

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH LG Electronic Việt Nam được biết./.

 

 

 

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CST (3).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hưng