TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 622/GSQL-GQ3

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Interserco Mỹ Đình.

(Đ/c: Số 17 Đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Nội)

 

Trả lời công văn số 4816/INTERSERCO ngày 01/4/2016 của Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

1. Thủ tục cấp phép vận chuyển hàng hóa quá cảnh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam:

 

Thực hiện theo quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa, Thông số 11/2015/TT-BCT ngày 04/6/2015 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam để thực hiện.

 

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh:

 

Thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật Hải quan năm 2015, Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 51 Thông số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn tại công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

 

3. Thủ tục đóng ghép hàng hóa quá cảnh nhập khẩu với hàng hóa xuất khẩu để xuất đi nước ngoài:

 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết thực hiện./.

 


 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GQ3 (02b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Âu Anh Tuấn