BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6383/BTC-TCHQ

V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK

Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1324/UBND-TM ngày 26/3/2016 của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh đề nghị cho phép Công ty TNHH Điện tử Samsung được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu, vật để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính ý kiến như sau:

 

Bộ Tài chính nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày kể từ ngày đăng tờ khai hải quan nguyên liệu, vật nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đối với Công ty TNHH Điện tử Samsung, doanh nghiệp ưu tiên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

 

Bộ Tài chính thông báo để Quý quan biết chỉ đạo quan, tổ chức liên quan, Công ty TNHH Điện tử Samsung thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);

- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (để t / hiện) ;

- Công ty TNHH Điện tử Samsung (để t / hiện) ;

(Đ/c: Lô 1-11 D2 KCN cao - Q.9 -Tp.HCM)

- Lưu: VT, TCHQ.


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn