TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 645/GSQL-GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thông tin NTT Việt Nam.

(Đ/c: Phòng 201 tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Nội)

 

Trả lời văn bản không số ngày 6/4/2016 của Công ty TNHH Thông tin NTT Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản về Hải quan ý kiến như sau:

 

1. Điều kiện để được áp dụng thủ tục hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

 

2. Thủ tục hải quan đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, hồ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông số này.

 

3. Ngoài ra, bên nước ngoài (bên B) thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ về thuế áp dụng đối với tổ chức, nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc thu nhập khác tại Việt Nam.

 

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

 

Cục Giám sát quản về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 

 

 

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GQ2 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Quân