TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒAHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 652/GSQL-GQ2

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam.

(Đ/c: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 16-0505/CV-DY ngày 05/5/2016 của công ty TNHH Dong Yang E&P VN về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản về hải quan - Tổng cục Hải quan ý kiến như sau:

 

1. Về đề nghị hướng dẫn cho trường hợp Công ty Sam Sung cung cấp nguyên liệu cho Công ty Dong Yang theo hình thức liên kết sản xuất, đề nghị Công ty Dong Yang làm hình thức liên kết sản xuất cụ thể như thế nào để sở hướng dẫn.

 

2. Về việc thực hiện theo loại hình gia công hoặc sản xuất xuất khẩu trên sở bản chất giao dịch giữa hai bên, thủ tục hải quan thực hiện như sau:

 

- Nếu thực hiện theo loại hình gia công theo hợp đồng kết giữa hai Công ty thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 

- Nếu Công ty TNHH Dong Yang E&P VN nhập khẩu nguyên liệu của Công ty Sam Sung theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

 

3. Về hình thức thanh toán:

 

Trường hợp hai Công ty thỏa thuận hình thức thanh toán theo phương thức trừ trị giá thành phẩm thì phải thể hiện bằng văn bản khai báo phù hợp trên hệ thống VNACCS quy định tại Thông số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

 

 

Cục Giám sát quản về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GQ2 (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Quân