BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1499 / LĐTBXH - KHTC

V/v chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban của Bộ

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác Lao động - Người có công và Xã hội năm 2016, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện lĩnh vực quản lý nhà nước đơn vị được giao phụ trách, bao gồm:


  • Tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2016 (cập nhật số liệu đến hết tháng 4 / 2016) ;


  • Những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần tập trung triển khai những tháng cuối năm 2016 để phấn đấu hoàn thành Mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 80 / QĐ - LĐTBXH ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng về ban hành Chương trình công tác lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội năm 2016.


Đề nghị Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo ngắn gọn và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ) trước ngày 15/5/2016 để tổng hợp chung, (đồng thời gửi bản mềm qua thư điện tử phongkh@molisa.gov.vn để kịp biên soạn và in tài liệu)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


Phạm Quang Phụng