BỘ CÔNG THƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  55 / 2015 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN ƯU ĐÃI VÀ HẬU KIỂM ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN


Căn cứ Nghị định số  95 / 2011 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Luật số  71 / 2014 / QH13  ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;


Căn cứ Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;


Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,


Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển như sau:


Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.


Điều 2. Đối tượng áp dụng


Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trên lãnh thổ Việt Nam.


Điều 3. Giải thích từ ngữ


Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.


 2. Cơ quan có thẩm quyền là đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác nhận ưu đãi:


  1. Cơ quan có thẩm quyền tại Bộ Công Thương: Vụ Công nghiệp nặng;


  2. Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương: là cơ quan quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định tại Điều 15, Nghị định số  111 / NĐ -  CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 3. Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là:

  1. Dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập với dự án hiện có;


  2. Dự án đang sản xuất và được mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.

 4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xác định theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Điều 4. Trường hợp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật số  71 / 2014 / QH13  ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế phải sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng một trong các yêu cầu sau:


 1. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển trong nước đã sản xuất được trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này) và có Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có);


 2. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ quy định tại Phụ lục Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ và không thuộc Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.


Chương II


TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN ƯU ĐÃI VÀ HẬU KIỂM ƯU ĐÃI


Điều 5. Hồ sơ, trình tự xác nhận ưu đãi

 1. Số lượng hồ sơ:


  1. 06 bản bao gồm: 01 bản chính và 05 bản sao;


  2. Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký xin ưu đãi;


  3. Trường hợp các dự án có thay đổi về điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư thì gửi hồ sơ bổ sung (nội dung phần thay đổi) tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

 2. Thành phần hồ sơ:

  1. Văn bản đề nghị xác nhận ưu đãi (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này);


  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


  3. Thuyết minh dự án:


   • Trường hợp dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập: Báo cáo (dự án) đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng;


   • Trường hợp dự án đang sản xuất:


    + Thuyết minh hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính phù hợp với sản phẩm và quy mô đang sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng…); công suất sản xuất; Báo cáo kiểm toán độc lập năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi (hoặc báo cáo tài chính);


    + Thuyết minh đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%.


  4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án đầu tư mới) hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (đối với dự án đang hoạt động).


 3. đ) Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có) do tổ chức chứng nhận được phép hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa cấp.


 4. Nơi nộp hồ sơ:


  1. Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi thực hiện dự án hoặc tại Bộ Công Thương. Doanh nghiệp chỉ được nộp hồ sơ tại một cơ quan có thẩm quyền;


  2. Các đối tượng còn lại nộp hồ sơ tại Bộ Công Thương (địa chỉ: số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

 5. Phương thức nộp hồ sơ:


Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tới cơ quan có thẩm quyền.


Điều 6Nội dung thẩm định


 1. Sự phù hợp của dự án sản xuất đối với các quy định tại Nghị định số  111 / NĐ -  CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.


 2. Thủ tục pháp lý của dự án.


 3. Tính khả thi, hợp lý của các giải pháp kỹ thuật - công nghệ áp dụng trong sản xuất của dự án.


 4. Năng lực tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án.


 5. Khả năng đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường của dự án.


Điều 7. Thẩm quyền xác nhận ưu đãi


 1. Cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi thực hiện dự án hoặc Bộ Công Thương xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.


 2. Bộ Công Thương xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho các đối tượng còn lại.


Điều 8. Thời hạn giải quyết


 1. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.


 2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở. Cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo kết quả xác nhận ưu đãi chậm nhất sau ba mươi (30) ngày làm việc.


Điều 9. Hậu kiểm và thu hồi Giấy xác nhận ưu đãi


 1. Thủ tục hậu kiểm:

  1. Cơ quan kiểm tra:


   • Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan kiểm tra các dự án được hưởng ưu đãi trên phạm vi toàn quốc;


   • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan kiểm tra các dự án được hưởng ưu đãi trên địa bàn.


  2. Hình thức kiểm tra:


   Theo yêu cầu quản lý nhà nước định kỳ hoặc đột xuất, Bộ Công Thương hoặc các Sở Công Thương thành lập đoàn kiểm tra.


  3. Nội dung kiểm tra:


  • Kiểm tra hồ sơ pháp lý;


  • Kiểm tra cơ sở vật chất;


  • Kiểm tra các ưu đãi dự án đã được hưởng;


  • Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án;


  • Kiểm tra sản phẩm của dự án đã được hưởng ưu đãi.


 2. Các nội dung kiểm tra phải được lập thành Biên bản. Trường hợp phát hiện sai phạm, đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý theo quy định.


 3. Thu hồi Giấy xác nhận ưu đãi:


Các trường hợp bị thu hồi Giấy xác nhận ưu đãi và yêu cầu các tổ chức, cá nhân sai phạm bồi thường các ưu đãi đã được hưởng:


 1. Trong quá trình sản xuất có sự thay đổi về sản phẩm đang được hưởng ưu đãi mà tổ chức, cá nhân không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền;


 2. Sau thời gian 18 tháng kể từ thời điểm được xác nhận ưu đãi, dự án không có sản phẩm theo đăng ký đã được xác nhận ưu đãi;


 3. Các trường hợp khác theo kiến nghị của đoàn kiểm tra.


Chương III


TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH


Điều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân


Định kỳ hàng năm (trước ngày 31 tháng 01 năm sau), tổ chức, cá nhân sau khi được hưởng các ưu đãi có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm được hưởng ưu đãi.


Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

 1. Vụ Công nghiệp nặng có trách nhiệm:

  1. Tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến các Bộ, ngành và cơ quan liên quan (nếu cần thiết) thẩm tra xác nhận ưu đãi;

  2. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan về sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

  3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan định kỳ và đột xuất kiểm tra các dự án được hưởng ưu đãi.

 2. Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

  1. Tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến các Sở, ban ngành liên quan thẩm tra xác nhận ưu đãi;


  2. Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan về sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

  3. Gửi 01 bản chính Giấy xác nhận ưu đãi tới Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương và 01 bản tới Sở Công Thương (trường hợp Sở Công Thương không phải là cơ quan có thẩm quyền tại địa phương xác nhận ưu đãi);

  4. Định kỳ hàng năm báo cáo tổng hợp các dự án được xác nhận ưu đãi gửi Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương.

 3. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra các dự án được hưởng ưu đãi trên địa bàn.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.  Nơi nhận:

  • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • Văn phòng Trung và các Ban của Đảng;

  • Văn phòng Quốc hội;

  • Văn phòng Chủ tịch nước;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  • Toà án nhân dân tối cao;

  • Kiểm toán Nhà nước;

  • Ngân hàng Chính sách xã hội;

  • Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  • Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

  • Công báo; Website Bộ Công Thương;

  • Lưu: VT, CNNg.

BỘ TRƯỞNG


Vũ Huy HoàngPHỤ LỤC 1

DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông tư số  55 / 2015 / TT - BCT  ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương)

 1. NGÀNH DỆT - MAY:


  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Xơ tổng hợp: PE, Viscose

  Xơ polyester PSF

  5503

  20

  00


  2

  Sợi dệt kim, sợi dệt thoi; sợi Polyester có độ bền cao, sợi Spandex, nylon có độ bền cao

  Sợi

  5205  Gồm các mã HS: 52053300, 52052200, 52054200, 52052300,

  52054300, 52051200, 52051400,

  52053200, 52051300, 52051100,

  52052300, 52052400

  Sợi

  5404  Gồm các mã HS: 54041900, 54041200

  Sợi polyester filament

  5402

  33

  00


  Sợi

  5509  Gồm các mã HS: 55091100, 55091200, 55092100, 55092200,

  55095100, 55095300, 55096200

  Sợi

  5510  Gồm các mã HS: 55101100, 55103000, 55101200

  3

  Vải: Vải kỹ thuật, vải không dệt, vải dệt kim, vải dệt thoi

  Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2

  5208  Gồm các mã HS: 52081100, 52081200, 52081300, 52081900

  Vải Jean các loại

  5209

  22

  00

  Vải dệt bằng nguyên liệu 100% cotton, cotton polyester, cotton polyester pandex... trọng lượng từ 7 đến 15 OZ, khổ vải 55 inches

  đến 63 inches, chỉ số sợi 6 đến 16 Ne

  Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2

  5209  Gồm các mã HS: 52091100, 52091200

  Kate  65 / 35 ,  83 / 17 

  5210

  11

  00


  Vải dệt thoi khác từ bông

  5212  Bao gồm mã HS: 52121300, 52122300, 52129000
  Vải dệt polymer

  5407

  72

  00


  Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2

  5513  Bao gồm mã HS: 55132300, 55133100

  Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m

  5514  Bao gồm mã HS: 55142100, 55142200

  Các loại vải dệt thoi khác từ xơ Staple tổng hợp, được pha duy nhất với xơ Visco rayon

  5515

  11

  00

  Vải may áo, may quần dệt vân chéo, vân điểm nhuộm màu

  Các loại vải dệt thoi khác từ xơ Staple tổng hợp, được pha duy nhất với len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

  5515

  13

  00

  Vải may đồng phục, thời trang kiểu dệt vân điểm, vân chéo

  Các loại vải dệt thoi khác từ xơ Staple tổng hợp, được pha với len lông cừu và xơ Visco rayon

  5515

  19

  00

  Vải may đồng phục, thời trang kiểu dệt vân điểm, vân chéo

  Vải bạt đã được xử lý

  5901

  90

  20


  Vải dệt đã được hồ cứng

  5901

  90

  90


  Vải được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ bằng các vật liệu khác

  5907

  0

  90

  Vải dệt được tráng chống thấm

  Vải dệt kim từ bông

  6006

  22

  00

  Đã nhuộm

  4

  Chỉ may trong ngành dệt may

  Chỉ xơ dừa

  5308

  10

  00

  Chỉ rối, chỉ suôn

  Chỉ khâu làm từ xơ staple tổng hợp

  5508
  5

  Phụ liệu ngành may: Cúc, mex, khóa kéo, băng chun

  Nhãn dệt các loại

  5807

  10

  00


 2. NGÀNH DA - GIÀY:


  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Đế giầy, mũi giày, dây giày

  Dây giày coton và polyeste

  5609
  Mũ giày và các bộ phận của chúng, trừ miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày

  6406

  10  Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày

  và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và

  các bộ phận của chúng

  6406
 3. NGÀNH ĐIỆN TỬ:


  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Linh kiện điện tử - quang điện tử cơ bản: Transistor, mạch tích hợp, cảm biến, điện trở, tụ, điôt, ăngten, thyristor

  Phụ tùng, phụ kiện dùng cho máy truyền dẫn

  8529

  10

  40

  Sử dụng trong phát thanh, truyền hình: bộ chia, bộ cộng, bộ lọc, bộ cộng kênh

  Tụ nhôm

  8532

  22

  00

  Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)

  Tụ gốm

  8532

  24

  00

  Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)

  Tụ nhựa

  8532

  29

  00

  Tụ điện, loại có điện dung cố định, biến đổi hoặc điều chỉnh được (theo mức định trước)

  Bo mạch in

  8534

  0

  10

  Mạch in

  Đầu nối cao tần RF

  8536

  69

  19

  Đầu nối vào-ra

  Đầu nối FPC cho điện thoại di động

  8536

  69

  19

  Điốt, trừ loại cảm quang hay điốt phát quang

  8541

  10

  00


  Bóng bán dẫn, trừ bóng bán dẫn cảm quang

  8541

  21

  00


  Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang

  8541

  30

  00


  Mạch điện tử tích hợp

  8542
  2

  Dây và cáp điện, đèn led, tai nghe điện thoại và loa

  Dây điện từ dẹt

  7408

  11

  00

  Tiết diện lớn nhất 50 mm2

  Dây cáp đồng trần

  7413
  Cáp điện tử

  8544

  42

  99


  Cáp (cable) sợi quang

  8544

  70


  TCVN 8665:2011 (Truyền dẫn bằng công nghệ quang bao gồm cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến ngầm dưới biển)

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  42

  11

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện bọc plastic, tiết diện không quá 300mm2

  8544

  42

  19

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến

  8544

  42

  19

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện thoại, điện báo, cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  42

  20

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp cách điện bằng plastic, tiết diện không quá 300 mm2

  8544

  42

  90

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Dây dẫn điện bọc plastic

  8544

  42

  90

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  49

  11

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V
  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến

  8544

  49

  19

  Dùng cho viễn thông, điện áp không quá 80 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp dùng cho trạm chuyển tiếp sóng vô tuyến, ngầm dưới biển

  8544

  49

  31

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp điện thoại, cáp điện báo và cáp chuyển tiếp vô tuyến

  8544

  49

  39

  Dùng cho viễn thông, điện áp trên 80 V nhưng không quá 1.000 V

  Cáp điều khiển

  8708

  29

  12


  Sợi quang, bó sợi quang và cáp sợi quang

  9001

  10

  10

  Sử dụng cho viễn thông hoặc cho ngành điện khác

  Tai nghe có khung choàng đầu

  8518

  30

  10


  Tai nghe không có khung choàng đầu

  8518

  30

  20


  Loa thùng

  8518

  21

  10

  Và mã HS 85182210

  Loa đơn, đã lắp vào hộp loa

  8518

  21  Bộ loa, đã lắp vào cùng một thùng loa

  8518

  22  Loa, không có hộp

  8518

  29

  20

  Có dải tần số 300 Hz đến 3.400 Hz, có đường kính không quá 50 mm, sử dụng trong viễn thông

  3

  Màn hình các loại

  Màn hình sử dụng ống đèn hình tia ca- tốt

  8528

  41


  Hoặc mã HS 852849

 4. NGÀNH SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TÔ:


  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Khung - thân vỏ - cửa xe: Các chi tiết dạng tấm đột dập, sắt xi, thùng xe tải, bậc lên xuống, cụm cửa xe

  Biển báo bằng nhôm phản quang

  9405

  60

  90

  Dùng cho ôtô, môtô, biển giao thông

  Nhãn hàng hóa

  3919

  90

  90


  Thanh chắn chống va đập và linh kiện

  8708

  10

  90


  Mảng khung xương sàn trước

  8708

  29

  95

  Mảng khung xương sàn giữa

  8708

  29

  95


  Mảng khung xương sàn trước bên trái

  8708

  29

  95


  Mảng khung xương sàn trước bên phải

  8708

  29

  95


  Mảng khung xương sàn sau

  8708

  29

  95


  Mảng khung xương sàn trước ở giữa

  8708

  29

  95


  Mảng khung xương sườn xe phía ngoài bên trái

  8708

  29

  95


  Mảng khung xương sườn xe phía ngoài bên phải

  8708

  29

  95


  Cột giữa xe phía trong bên trái

  8708

  29

  95


  Cột giữa xe phía trong bên phải

  8708

  29

  95


  Cột giữa xe phía trong bên trái phía dưới

  8708

  29

  95


  Cột giữa xe phía trong bên phải phía dưới

  8708

  29

  95


  Thanh tăng cứng bảng táp lô

  8708

  29

  95


  Thân vỏ chưa hàn CKD (của xe con)

  8708

  29

  93


  Cabin đã hàn

  8707

  90

  90

  Loại xe tải trọng đến dưới 20 tấn

  Cabin CKD

  8708

  29

  99

  Loại xe tải trọng đến dưới 20 tấn

  Chassis

  8708

  99

  90

  Của xe tải, loại đến dưới 20 tấn

  Khung gầm xe

  8708

  99

  62


  2

  Hệ thống treo: Nhíp, lò xo đàn hồi, bộ giảm chấn

  Nhíp lá và lò xo

  7320

  10

  11

  Tiêu chuẩn chất lượng DIN2094:2006

  Lò xo kéo, nén

  7320

  20

  00

  Lắp cho ô tô, máy công trình....

  Đường kính dây 8-30mm, đường kính lò xo 50-300mm

  Bạc nhíp

  8483

  30

  30

  Dùng cho xe từ 1,25 tấn trở lên
  Bạc phụ tùng

  8483

  40

  00

  Dùng cho bộ bánh răng và cụm bánh răng ăn khớp, trừ bánh xe có răng, đĩa xích và các bộ phận truyền chuyển động ở dạng riêng biệt; vít bi hoặc vít đũa; hộp số và các cơ cấu điều tốc khác, kể cả bộ biến đổi mômen xoắn.

  Bạc cân bằng

  8483

  99

  93

  Lắp cho xe tải có tải trọng từ: (8 - 70)Tấn.

  Nhíp ô tô

  8708

  99

  93

  Lắp cho xe tải có trọng lượng từ: 0.5-70 tấn.

  Lắp cho xe khách, buýt từ: 12-80 ghế.

  Lắp cho xe con từ: 1-9 ghế. Chiều rộng nhíp: 40-150mm. Chiều dày nhíp: 5-45mm.

  3

  Bánh xe: Lốp xe, vành bánh xe bằng hợp kim nhôm

  Lốp ô tô tải nặng

  4011

  20


  Tải trọng lớn nhất từ 1750kg đến 5525 kg, đường kính ngoài từ 880mm đến 1230mm

  Lốp ô tô đặc chủng

  4011  Tải trọng lớn nhất từ 2937kg- 61500kg, đường kính ngoài từ 1220mm-3045mm

  Lốp ô tô tải nhẹ

  4011  Tải trọng lớn nhất từ 410kg- 3050kg, đường kính ngoài từ 475mm-972mm

  Săm ô tô tải nhẹ

  4013

  10


  Đường kính mặt cắt từ 104mm đến 160mm, đường kính trong từ 305mm đến 385mm

  Vành bánh xe

  8708

  70

  32


  4

  Hệ thống truyền lực: Ly hợp, hộp số, cầu xe, trục các đăng

  Hộp số

  8708

  40


  HS14, HS19, GT10, GT2, HDC

  Ống dẫn

  8708

  40

  92

  Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô

  Linh kiện bộ ly hợp

  8714

  93

  10


  Bánh răng

  8714

  93

  90


  Ống nối

  7326

  90

  99

  Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô

  Thanh trượt

  7616

  99

  99

  Sử dụng cho điều chỉnh dầu hộp số ôtô

  Ống xi lanh

  8409

  99

  44

  Sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô

  5

  Hệ thống phanh

  Ống dầu phanh

  8708

  30

  29


  Chân  ga / phanh /  côn

  8708

  99

  30  6

  Nguồn điện: Ắc quy, máy phát điện

  Ắc quy chì a xít

  8507

  20

  99

  Loai dùng để khởi động động cơ piston

  Bình ắc quy chì axit bản cực ống

  8507  Chuyên dùng cho xe nâng hàng chạy điện: dung lượng từ 2V- 100Ah đến 2V-1000Ah;

  Dây điện, đầu nối, cầu chì, các loại cảm biến, thiết bị tự động điều khiển, bộ xử lý

  Cáp điều khiển

  8708

  29

  12


  Anten dùng cho ô tô

  8529

  10

  30


  Bộ dây dẫn điện

  8544

  30

  12


  7

  Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu:

  Đèn, còi, đồng hồ đo các loại

  Đèn pha xe con

  8512

  20

  10


  Đèn pha xe tải loại dưới 1 tấn

  8512

  20

  99


  Còi xe ôtô

  8512

  30

  10


  Loa ôtô

  8518

  21


  Hoặc mã HS 851829

  Tăng âm còi ú

  8518

  50  8

  Hệ thống xử lý khí thải ô tô

  Ống xả

  8708

  92

  20


  9

  Linh kiện nhựa cho ô tô

  Các sản phẩm bằng nhựa

  3917

  29

  00

  Nội thất và ngoại thất

  10

  Linh kiện cao su, vật liệu giảm chấn

  Ống dẫn bằng cao su

  4009

  42

  90


  Miếng đệm

  4016

  93

  20


  Các sản phẩm khác bằng cao su

  4016

  99

  14


  Vải túi khí cho xe ôtô

  5911

  90

  90


  11

  Kính chắn gió, cần gạt nước, ghế xe

  Sản phẩm da dùng cho xe ôtô

  4205

  0

  40


  Kính tôi nhiệt an toàn

  7007  Là loại kính cường lực (chịu lực cao, độ bền va đập gấp 5-8 lần, độ bền sốc nhiệt gấp 3 lần so với

  kính thường)

  Kính chắn gió phía trước, sau; Kính cửa cạnh

  7007  QCVN 32: 2011 / BGTVT 

  Gương chiếu hậu

  7009
  Cần gạt nước cho xe ôtô

  8512

  90

  20


  Bộ phận của dây đai an toàn

  8708

  29

  20

  Vỏ ghế ô tô

  9401

  90

  10
  Tấm giữ ghế

  9401

  90

  39
  Bộ ghế

  9401

  20

  Ghế hành khách

  9401

  20

  10

  Dùng cho xe có động cơ

 5. NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO:


  TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Linh kiện và phụ tùng máy động lực, máy nông nghiệp, đóng tàu

  Lốp xe nông nghiệp

  4011

  61

  10


  Lốp xe công nghiệp

  4011

  62

  10


  Lốp bánh đặc

  4011

  69

  00


  Săm xe công nghiệp

  4013

  90

  99


  Động cơ điện một pha (không kín nước)

  8501

  10


  Công suất đến 2,2 kW, động cơ tụ điện không đồng bộ, rô to ngắn

  mạch

  Động cơ điện ba pha (không kín nước)

  8501  Công suất đến 1000 kW, động cơ không đồng bộ, rôto ngắn mạch từ 750  vg / ph  đến 3000  vg / ph 

  Phục vụ cho đóng tàu:

  Tấm tường

  3925

  90

  00

  BM25, BM50 (cấp chống cháy B-15)

  Tấm trần

  3925

  90

  00

  CC25, CC75 (cấp chống cháy B- 0; B-15)

  Đệm chống va cho tàu thuyền hoặc ụ tàu

  4016

  94

  00


  Xích neo tàu

  7315

  82

  00

  Có ngáng cấp 2 đường kính từ 13 đến 36mm

  Dây hàn

  8311  Loại NAEH14 kích cỡ f2,4; f3,2; f4,0 mm

  Loại NA71T-1 kích cỡ f1,0; f1,2; f1,6 mm

  Loại NA71T-5 kích cỡ f1,0; f1,2; f1,6 mm

  Loại NA71T-G kích cỡ f1,0; f1,2; f,6 mm

  Loại NA70S kích cỡ f0,8-f1,6 mm
  Que hàn

  8311  Loại NT6013, NB6013, NA6013,

  NA7016, NA7018 có các kích thước f2,5; f3,25; f4,0; f5,0-f5,4 mm

  Nồi hơi tàu thủy

  8402

  12


  Công suất hơi từ 0,5-35 tấn  hơi / giờ   Động cơ diesel

  8408  công suất đến 50 Hp

  Hệ trục và chân vịt tàu thủy

  8410

  90

  00

  Chân vịt đường kính đến 2m

  Cẩu trên tàu biển, tàu sông

  8426

  11

  00

  Sức nâng đến 540 tấn

  Cụm hộp số thủy

  8483

  40

  20

  Gắn động cơ diesen đến 15 CV

  Ụ nổi

  8905

  90

  10

  Sức nâng đến 20.000 tấn

  Vỏ xuồng hợp kim nhôm

  8906
  Vỏ tàu sông biển

  8906  đến 12.500 DWT

  Vật liệu compozit chất lượng cao

  7019

  90

  90

  Compozit được chế tạo từ prepreg sợi thủy tinh loại E, ứng dụng trong công nghiệp làm tàu

  2

  Chi tiết máy: Bu lông cường độ cao, ốc vít cường độ cao, ổ bi, bạc lót, bánh răng, van, khớp các loại, vỏ máy, chi tiết đột dập, hộp biến tốc, xi lanh thủy lực

  Vòng bi

  8482

  80

  00

  Vòng loại 24k và 30k

  Bạc, găng đồng

  7411

  22

  00

  Đến Ø 1.500 mm

  Van điện nhiệt độ cao

  8417

  10

  00

  Thuộc máy chính lò quay

  Van tấm điện

  8417

  10

  00

  Thuộc máy chính lò quay

  Van các loại

  8481

  20

  90


  Van đồng

  8481

  30

  20


  Van một chiều

  8481

  30

  20

  Áp lực làm việc max  16kg / cm2 . Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

  Van cửa đồng

  8481

  80

  61

  Áp lực làm việc max  16kg / cm2 . Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

  Van bi đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max  16kg / cm2 . Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

  Van bi liên hợp đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max  16kg / cm2 . Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

  Van góc đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max  16kg / cm2 . Nhiệt độ làm việc max 120 độ C

  Van góc liên hợp đồng

  8481

  80

  63

  Áp lực làm việc max  16kg / cm2 . Nhiệt độ làm việc max 120 độ C
  Van một chiều, máy bơm đường ống cút nối và các thiết bị phụ trợ của hệ thống cấp nước làm mát cho các thiết bị của lò hơi

  8481

  80

  99
  Chi tiết van các loại

  8481

  90

  29
  Các phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu nối, loại có đường kính từ

  2 3 inches đến 36

  8

  inches

  7307

  22


  Bằng thép  Các phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu nối, loại có đường kính từ

  2 3 inches đến 36

  8

  inches

  7307

  92


  Bằng thép


  Thép chế tạo

  Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên

  7225

  30

  90

  Sản xuất từ 2016  Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều

  7227

  90

  0

  Sản xuất từ 2016  Thép hình có hợp kim

  7228

  70

  90

  SS400, SS540 từ L80 đến L130;

  Q235 từ C80 đến C180


 6. CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CHO CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO


 1. TT

  Sản phẩm ưu tiên phát triển

  Sản phẩm trong nước đã sản xuất được

  Tên gọi

  Mã HS

  Mô tả

  1

  Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển các thiết bị: Thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chíp vi xử lý; các bộ điều khiển (Bộ

  điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển

  Tấm Module năng lượng mặt trời

  8541

  40

  22

  Dùng để hấp thu năng lượng mặt trời để biến đổi điện năng

  Ổ đĩa quang

  8471

  70

  40

  Kể cả ổ CD-ROM, ổ DVD và ổ CD có thể ghi được (CD-R)  CNC, ...);


  2

  Các loại động cơ thế hệ mới: Động cơ điện, động cơ ổ từ, động cơ servo (động cơ bước), động cơ từ kháng, động cơ tuyến tính

  Mô-tơ rung điện thoại di động

  8501

  10

  60


  Mô tơ chổi than

  8501

  10

  91

  QK1-5868-000A, S8-71961, S8- 71957, S8- 71958, S8-71969,

  S8-71983, SS8-71974 (dùng cho

  máy in)

  Phụ lục 1 được xây dựng trên cơ sở các văn bản hiện hành của các Bộ ngành chức năng quy định Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu,… trong nước đã sản xuất được trước ngày 01 tháng 01 năm 2015. Khi có các văn bản bổ sung của các Bộ, ngành, Bộ Công Thương sẽ xem xét bổ sung vào Phụ lục này.


  PHỤ LỤC 2

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ƯU ĐÃI


  (Mẫu 01)

  TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN1

  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Số hiệu Công văn ………….., ngày ……. tháng ….. năm …..


  ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ƯU ĐÃI

  Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền2 nơi nộp hồ sơ)

  1. Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………..………… 2. Địa chỉ liên lạc: ………………………… Điện thoại: …………..…………… Fax: ……………………………………….. E-mail: ……………………………

 2. Hồ sơ kèm theo:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  2. Thuyết minh dự án:

   • Trường hợp dự án được thực hiện lần đầu hoặc hoạt động độc lập: Báo cáo (dự án) đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng;

   • Trường hợp dự án đang sản xuất:

    + Thuyết minh hiện trạng quy trình sản xuất, cơ sở vật chất (nhà xưởng), máy móc thiết bị (bảng kê danh mục và công suất máy móc, thiết bị chuyên ngành cho các công đoạn chính phù hợp với sản phẩm và quy mô đang sản xuất của cơ sở; thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng…); công suất sản xuất; Báo cáo kiểm toán độc lập năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ xin xác nhận ưu đãi (hoặc báo cáo tài chính);

    + Dự án đầu tư mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

  3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với dự án đầu tư mới) hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường (đối với dự án đang hoạt động).

  4. Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (các tiêu chuẩn do Ủy ban tiêu chuẩn hóa Châu Âu CEN - European Committee for Standardization ban hành) hoặc tương đương (nếu có).

 3. Sau khi nghiên cứu các quy định tại Nghị định số  111 / 2015 / NDD - CP  ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và các văn bản liên quan khác, (tổ chức, cá nhân) xin (cơ quan có thẩm quyền) xác nhận ưu đãi cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như sau:

  • Loại sản phẩm (đánh dấu X vào ngành xác nhận ưu đãi):


   Dệt may   Da giày   Điện tử   • Cơ khí chế tạo


   • Sản xuất lắp ráp ô tô


   • Công nghệ cao

  • Giải trình sản phẩm theo Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển:

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

   .................................................................................................................................

 4. Các chính sách xin hưởng ưu đãi:

  (Căn cứ vào Điều 12, Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, (tổ chức, cá nhân) liệt kê các chính sách xin hưởng ưu đãi).

 5. Cam kết của tổ chức, cá nhân:

 • Sẽ có sản phẩm theo đăng ký đề nghị xác nhận ưu đãi trong thời gian 18 tháng kể từ thời điểm được xác nhận ưu đãi.

 • Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền nếu có sự thay đổi về sản phẩm xin xác nhận đã được hưởng ưu đãi trong quá trình sản xuất.


Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Tên tổ chức, cá nhân xin xác nhận ưu đãi.

2 Bộ Công Thương hoặc tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận ưu đãi.

PHỤ LỤC 3

GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số  55 / 2015 / TT - BCT  ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương)

(Mẫu 02)


CƠ QUAN

CÓ THẨM QUYỀN3

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số hiệu Công văn

………….., ngày ……. tháng ….. năm …..GIẤY XÁC NHẬN ƯU ĐÃI

Kính gửi: (tổ chức, cá nhân4)

Trả lời văn bản số ........ ngày ...... tháng .... năm ....... của (tổ chức, cá nhân) về việc đề nghị xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, trên cơ sở thẩm định hồ sơ gửi kèm, (cơ quan có thẩm quyền) xác nhận:

Sản phẩm ….. của (tổ chức, cá nhân) thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, đủ điều kiện hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Điểm….. Khoản ….. Điều 12 Nghị định số  111 / 2015 / NĐ - CP  ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đề nghị (tổ chức, cá nhân) làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để được hướng dẫn thủ tục hưởng các ưu đãi nêu trên./.


Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện cơ quan có thẩm quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


3 Bộ Công Thương hoặc tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận ưu đãi.

4 Tên tổ chức, cá nhân xin xác nhận ưu đãi.