ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  10 / UBDT - CSDT

V/v vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam


Phúc đáp Văn bản số  5303 / BHXH - BT  ngày 25/12/2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm xã hội. Sau khi xem xét, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:


Ủy ban Dân tộc đang đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số  30 / 2012 / QĐ - TTg  ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn và thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Quyết định số  1049 / QĐ - TTg  ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015.


Vì vậy, trước mắt để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm đối tượng do Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, Ủy ban Dân tộc đề nghị cho các nhóm đối tượng này tiếp tục được hưởng các quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


Đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT  (b / c) ;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Website UBDT;

  • Lưu: VT, CSDT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan