BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1319 / TCHQ - TXNK 

V/v hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mại biên giới Việt-Lào

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

(Tầng 11 - Số 15 Trường Chinh - P. Phù Đổng - TP. Pleiku - Gia Lai)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  16 / CV - HAGL  Agrico ngày 01/02/2016 của Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai về đề nghị được hưởng chính sách ưu đãi theo Điều 7 Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu từ Lào. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu mặt hàng đường mía theo Hiệp định thương mại biên giới Việt - Lào, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thông quan mặt hàng đường mía nhập khẩu từ Lào được sản xuất bởi cư dân và hộ gia đình tại tỉnh biên giới Attapeu (Lào) nhập khẩu về Việt Nam với điều kiện:


  • Số tiền thuế của mặt hàng đường mía nhập khẩu nêu trên phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng;


  • Công ty phải có cam kết thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế đối với ngân sách nhà nước khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt Lào.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT: Nguyễn Dương Thái (để  b / cáo) ;

  • Cục HQ tỉnh Gia Lai - KonTum (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang