BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1343 / TCHQ - TXNK 

V/v vướng mắc gia hạn nộp thuế theo Thông tư số  134 / 2014 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Trả lời công văn số  896 / HQHP - TXNK  ngày 04/02/2016 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc thực hiện gia hạn nộp thuế theo Thông tư  134 / 2014 / TT - BTC  của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan đã có công văn số  1164 / TCHQ - TXNK  ngày 17/02/2016 hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Thông tư số  134 / 2014 / TT -  BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số  1164 / TCHQ - TXNK  ngày 17/02/2016 của Tổng cục Hải quan.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang