VĂN PHÒNG CHÍNH PH

-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1246 / VPCP - KTTH 

V/v: hiệu lực thi hành của Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1964 / BTC - TCT  ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc vướng mắc thời điểm có hiệu lực của Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP , thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1964 / BTC - TCT  nêu trên và giao Bộ Tài chính chỉ đạo, xử lý cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,

Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp