BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1473 / TCHQ - TXNK 

V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  519 / HQHN - TXNK  ngày 24/2/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng (-) thứ 2, 3 của Điện khẩn số  02 / ĐK  ngày 15/1/2016, công văn số  1112 / TCHQ - TXNK  ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan; công văn số  1779 / BTC - TCHQ  ngày 1/2/2016 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng