BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  711 / BHXH - CĐ 

V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung thông báo số 54 / BHXH - CĐ 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Quận, huyện.


Tại thông báo số  54 / BHXH - CĐ  ngày 07 tháng 03 năm 2016 của  BHXH / TP  đề nghị BHXH quận, huyện tạm ngưng giải quyết đối với loại hồ sơ trợ cấp BHXH 1 lần có thời gian đóng chưa đủ 1 năm.


Nay BHXH Việt Nam trả lời số tiền trợ cấp BHXH 1 lần đối với trường hợp tham gia dưới 1 năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đóng BHXH đã bao gồm trượt giá theo thông tư  58 / 2015 / TT - BLĐTBXH .


Đề nghị BHXH Quận, huyện tiếp nhận và giải quyết đối với những trường hợp trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CĐ.(2b)

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến