BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 922 / QĐ - BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 41 / 2015 / TT - BYT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 41 / 2011 / TT - BYT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản pháp luật số 17 / 2008 / QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 100 / 2010 / NĐ - CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về

Công báo;

Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Mẫu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 41 / 2015 / TT - BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41 / 2011 / TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:


Thay cụm từ “Thời gian hành nghề” thành cụm từ “Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP);

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

 • Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

 • Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

 • Y tế các Bộ, ngành;

 • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

 • Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Xuyên