TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 348 / GSQL - GQ1

V/v xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nẵng.

(Tổ 54 đường Mai Đăng Chơn, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)


Trả lời công văn số 28. 2015 / DAN ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nẵng về việc xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến việc này, Bộ Công Thương đã có công văn số 1629 / BCT - TCNL ngày 26/02/2016 hướng dẫn về việc xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước. Đề nghị Công ty căn cứ nội dung công văn số 1629 / BCT - TCNL nêu trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.


(Gửi kèm CV số 1629 / BCT - TCNL ngày 26/02/2016 của Bộ Công Thương)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Cục HQ thành phố Đà Nẵng;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải