BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2539 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại bộ micro không dây có gắn thiết bị thu

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016Kính gửi: 


Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

Công ty CP Vật tư Thiết bị Văn hóa;

(Đ/c: số 67 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Công ty TNHH Sao Việt.

(Đ/c: 94 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN)


Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số kiến nghị vướng mắc về phân loại mặt hàng bộ micro không dây có gắn thiết bị thu. Về vấn đề này, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14 / 2015 / TT - BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính;


Tham khảo chú giải chi tiết HS 2007, HS 2012 nhóm 85.18, 85.25;


  1. Mặt hàng bộ micro không dây có gắn thiết bị thu gồm 2 micro không dây cầm tay và 1 thiết bị thu tín hiệu, hoạt động trong phạm vi hẹp dưới 100m, được phân loại thuộc nhóm 85.18 - Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện, mã số 8518.10.19 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


  2. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các lô hàng nhập khẩu mặt hàng “Bộ micro không dây có gắn thiết bị thu” để thực hiện phân loại hàng hóa theo hướng dẫn trên. Đối với các trường hợp đã kê khai, phân loại mặt hàng này theo hướng dẫn của cơ quan hải quan tại công văn số 4786 / TCHQ - TXNK ngày 16/8/2010 theo các nhóm 85.17, 85.25, 85.27 và đã thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tờ khai hải quan đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 01/1/2012 đến trước ngày 24/11/2015 (ngày công văn số 11130 / TCHQ - TXNK của Tổng cục Hải quan) thì không xem xét lại.


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, Vụ PC - BTC (để biết);

  • Cục KTSTQ (để biết);

  • Các Cục HQ tỉnh, TP (để t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái