BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

-------

Số: 1893 / BKHĐT - KTĐN

V/v tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý IV / 2015

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.


Thực hiện quy định về chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi theo Nghị định số 38 / 2013 / NĐ - CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Thông tư số 01 / 2014 / TT - BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 38 / 2013 / NĐ - CP , Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi Quý IV năm 2015 như sau:

 1. Tình hình thực hiện báo cáo Quý IV năm 2015

  1. Về số lượng các cơ quan chủ quản gửi báo cáo

   Tính đến ngày 11/3/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Báo cáo Quý IV / 2015 của 80 cơ quan chủ quản, trong đó có 25 báo cáo của cơ quan chủ quản trung ương và 55 báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   • Các Bộ, ngành chưa gửi báo cáo gồm: Bộ Công Thương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

   • Các địa phương chưa gửi báo cáo gồm: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đăk Nông, Bình Dương, Tiền Giang.

    (Trong đó Quảng Nam và Tiền Giang không gửi báo cáo 5 quý liên tiếp; Đăk Nông không gửi báo cáo 3 quý liên tiếp; Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Tĩnh không gửi báo cáo 2 quý liên tiếp).

  2. Về tuân thủ mẫu biểu và mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo

   • 78/80 báo cáo gửi về được lập đúng mẫu, đạt tỷ lệ 99%.

   • 75/80 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin yêu cầu trong mẫu biểu. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chưa được các cơ quan chủ quản cập nhật nên số liệu giải ngân chưa phản ánh chính xác số thực tế.

  3. Về hình thức và thời gian báo cáo

  • 46/80 cơ quan chủ quản thực hiện đúng quy định gửi báo cáo cả bằng văn bản và thư điện tử về Bộ KH&ĐT.

  • Chỉ có 18 / 80 cơ quan chủ quản gửi báo cáo đúng thời hạn theo quy định (20 ngày sau khi kết thúc quý).

  (Phụ lục I liệt kê danh sách các các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý IV / 2015 cùng các thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,... của các báo cáo này).

  2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA

  Đã có 436 chương trình, dự án và tiểu dự án ODA và vốn vay ưu đãi gửi báo cáo Quý IV / 2015 bằng văn bản và thư điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong đó có 269 chương trình dự án và 167 tiểu chương trình / tiểu dự án gửi báo cáo).

  (Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý IV / 2015 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi của các báo cáo này).

 2. Đề nghị

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA và vốn vay ưu đãi ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị:

  1. Các cơ quan chủ quản chưa báo cáo hoặc có báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo quy định đề nghị có kế hoạch khắc phục ngay trong báo cáo quý tới.

  2. Các cơ quan chủ quản và các chủ dự án áp dụng các quy định và mẫu biểu báo cáo theo Thông tư 01 / 2014 / TT - BKHĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 38 / 2013 / NĐ - CP . Báo cáo Quý I / 2016 của các cơ quan chủ quản đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và thư điện tử (địa chỉ email: oda_ferd@mpi.gov.vn) chậm nhất ngày 20/4/2016.

   Các cơ quan chủ quản có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ dự án thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, gửi báo cáo Quý I / 2016 về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan chậm nhất ngày 15/4/2016.

  3. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 08043016 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ oda_ferd@mpi.gov.vn để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, Vụ KTĐN, N


KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC I


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO ODA CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN -

QUÝ IV / 2015

(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 5 - Thông tư 01 / 2014 / TT - BKHĐT )STT


Tên Cơ quan chủ quản


Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo


Nội dung báo cáo

Thư điện tử

Văn bản

Đúng mẫu

Không đúng mẫu

Đủ thông tin

Chưa đủ thông tin

TỔNG SỐ

78

57

67

76

2

73

5

I. CÁC BỘ NGÀNH TƯ

1

Bộ Công An

25-1-16

x

x

x

2

Bộ Công thương

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo

20-1-2016

x

x

x

x

4

Bộ Giao thông Vận tải

18-1-2016

x

x

x

x

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15-2-2016

x

x

x

x

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

28-1-2016

x

x

x

7

Bộ Lao động, Thương binh và XH

21-1-2016

x

x

x

x

8

Bộ Ngoại giao

27-1-2016

x

x

x

x

9

Bộ Nội vụ

25-1-2016

x

x

x

x

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT

20-1-2016

x

x

x

11

Bộ Quốc phòng

3-2-2016

x

x

x

12

Bộ Tài chính

3-3-2016

x

x

x

x

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

29-1-2016

x

x

x

x

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

29-1-2016

x

x

x

15

Bộ Tư pháp

26-1-2016

x

x

x

x

16

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1-2-2016

x

x

x

x

17

Bộ Xây dựng

20-1-2016

x

x

x

18

Bộ Y tế

26-1-2016

x

x

x

x

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt

7-3-2016

x

x

x

x


Nam

20

Kiểm toán Nhà nước

2-2-2016

x

x

x

21

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

21-1-2016

x

x

x

x

22

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

25-1-2016

x

x

x

23

Thanh tra Chính phủ

19-1-2016

x

x

x

24

Ủy ban Dân tộc

29-1-2016

x

x

x

25

Văn phòng Quốc hội

21-1-2016

x

x

x

x

26

Viện HL Khoa học và Công nghệ VN

26-1-2016

x

x

x

x

27

Viện HL Khoa học Xã hội Việt Nam

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Đồng bằng sông Hồng

1

Tp. Hà Nội

14/1/2016

x

x

x

x

2

Vĩnh Phúc

28/1/2016

x

x

x

x

3

Bắc Ninh

4

Hải Dương

25/1/2016

x

x

x

5

Tp. Hải Phòng

27/1/2016

x

x

x

x

6

Hưng Yên

7

Thái Bình

26/1/2016

x

x

x

x

8

Hà Nam

25/1/2016

x

x

x

x

9

Nam Định

14/1/2016

x

x

x

x

10

Ninh Bình

1/5/2016

x

x

x

x

Đông Bắc Bộ

11

Hà Giang

25/1/2016

x

x

x

x

12

Cao Bằng

26/1/2016

x

x

x

x

13

Bắc Kạn

4/2/2016

x

x

x

x

14

Tuyên Quang

20/1/2016

x

x

x

x

15

Lào Cai

1/12/2016

x

x

x

x

16

Yên Bái

15/3/2016

x

x

x


17

Thái Nguyên

29/1/2016

x

x

x

18

Lạng Sơn

15/2/2016

x

x

x

19

Quảng Ninh

28/1/2016

x

x

x

20

Bắc Giang

23/12/2015

x

x

x

21

Phú Thọ

2/2/2016

x

x

x

x

Tây Bắc Bộ

22

Điện Biên

11/3/2016

x

x

x

x

23

Lai Châu

17/2/2016

x

x

x

24

Sơn La

11/3/2016

x

x

x

25

Hòa Bình

2/4/2016

x

x

x

Bắc Trung Bộ

26

Thanh Hóa

19/1/2016

x

x

x

x

27

Nghệ An

16/3/2016

x

x

x

28

Hà Tĩnh

29

Quảng Bình

4-2-2016

x

x

x

30

Quảng Trị

15-2-2016

x

x

x

x

31

Thừa Thiên - Huế

29-1-2016

x

x

x

x

Duyên hải Nam Trung Bộ

32

Tp. Đà Nẵng

27-1-2016

x

x

x

33

Quảng Nam

34

Quảng Ngãi

2-2-2016

x

x

x

x

35

Bình Định

22-1-2016

x

x

x

x

36

Phú Yên

28-1-2016

x

x

x

37

Khánh Hòa

Tây Nguyên

38

Kon Tum

2-2-2016

x

x

x

39

Gia Lai

29-1-2016

x

x

x

x

40

Đăk Lăk

20-1-2016

x

x

x

x

41

Đăk Nông

42

Lâm Đồng

5-2-2016

x

x

x

x

Đông Nam Bộ


43

Ninh Thuận

29-1-2016

x

x

x

x

44

Bình Thuận

19-1-2016

x

x

x

x

45

Bình Phước

13-1-2016

x

x

x

46

Tây Ninh

21-1-2016

x

x

x

x

47

Bình Dương

48

Đồng Nai

15-1-2016

x

x

x

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

3-1-2016

x

x

x

50

Tp. Hồ Chí Minh

27-1-2016

x

x

x

x

Đằng bằng sông Cửu Long

51

Long An

28-1-2016

x

x

x

52

Tiền Giang

53

Bến Tre

21-1-2016

x

x

x

x

54

Trà Vinh

15-2-2016

x

x

x

55

Vĩnh Long

15-2-2016

x

x

x

x

56

Đồng Tháp

21-1-2016

x

x

x

x

57

An Giang

5-2-2016

x

x

x

58

Kiên Giang

5-2-2016

x

x

x

x

59

Tp. Cần Thơ

27-1-2016

x

x

x

60

Hậu Giang

11-1-2016

x

x

x

61

Sóc Trăng

11-3-2016

x

x

x

62

Bạc Liêu

4-2-2016

x

x

x

x

63

Cà Mau

27-1-2016

x

x

x

PHỤ LỤC IIA


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA - QUÝ IV / 2015

(Theo mẫu báo cáo Phụ lục VI-GSĐG 2 - Thông tư 01 / 2014 / TT - BKHĐT )STT


Tên chương trình, dự án


Nhà tài trợ


Tên Cơ quan chủ quản


Tên Chủ dự án


Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Thư điện tử


Văn bản

150

261


1

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng


Canađa

UBND tỉnh Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng


2-2-16


x


2

Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp thích ứng với BĐKH tại các tỉnh PTNT theo vùng Quảng Ninh và Thái Nguyên


Tây Ban Nha


Bộ NN&PTNT


Viện Quy hoạch

& Thiết kế NN


2-2-16


x


x


3

Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình TP Buôn Ma Thuột


Đan Mạch


UBND tỉnh Đắk Lắk


Cty QLDT & VSMT ĐLăk


2-2-16


x


x


4

Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái


Hàn Quốc

UBND tỉnh Yên Bái


Sở XD Yên Bái


1-2-16


x


x


5

Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan


Phần Lan


Bộ KH&CN


Bộ KH&CN


2-2-16


x


x


6


Cấp nước và vệ sinh thị xã Bắc Kạn


Phần Lan


UBND tỉnh Bắc Kạn

CTy TNHH NN

MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn


1-2-16


x


x


7

Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện, tỉnh Thanh Hóa


Đức


UBND tỉnh Thanh Hóa


UBND tỉnh Thanh Hóa


1-2-16


x


x


8

Dự án Đầu tư thiết bị trường cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa


Đức


UBND tỉnh Thanh Hóa


UBND tỉnh Thanh Hóa


x


x


9

Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh


Đức


UBND tỉnh Trà Vinh


Sở Xây Dựng Trà Vinh


1-5-16


x


x10

Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam


Pháp


Bộ KH&CN

Cục Sở hữu trí tuệ


1-1-16


x


x


11

Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai


Nhật Bản

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai


1-5-16


x


x


12

Hệ thống cấp nước Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai


Hàn Quốc

UBND tỉnh Đồng Nai

Cty Cấp nước Đồng Nai


x


x


13

Đường giao thông Thạch Kim - Hiền Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị


Quỹ Ả rập Xê út


UBND tỉnh Quảng Trị


UBND huyện Vĩnh Linh


1-2-16


x


x


14

Thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội


Nhật Bản

UBND TP

Hà Nội

Sở Xây dựng HN


15-2-16


x


x


15

Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội


Nhật Bản

UBND TP

Hà Nội

Sở Xây dựng HN


26-2-16


x


x


16

Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị


Italia


UBND tỉnh Quảng Trị


CT Cấp nước Quảng Trị


3-3-16


x


x


17

Hệ thống cấp nước xã Vĩnh Long - Vĩnh Hà, huyện Vĩnh


Italia


UBND tỉnh


CT Cấp nước


3-1-16


x


x


Linh, tỉnh Quảng Trị


Quảng Trị


Quảng Trị


18

Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị


Na Uy


UBND tỉnh Quảng Trị


UBND thị xã Quảng Trị


3-1-16


x


x


19

Nâng cao năng lực quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại Tp. HCM, giai đoạn 2


Nhật Bản


UBND TP HCM


TT ĐH Chống ngập TP HCM


x


20

HTKT chuẩn bị DA Vệ sinh môi trường Tp HCM giai đoạn II


WB


UBND TP HCM


TT ĐH Chống ngập TP HCM


26-2-16


x


21

Rà soát nghiên cứu khả thi và lập thiết kế chi tiết cho Cống kiểm soát triều Tân Thuận - Tp HCM


Thái Lan


UBND TP HCM


TT DH Chống ngập TP HCM


24-2-16


x


x


22

Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam


WB


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Nông nghiệp


24-2-16


x


23

Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình


Đan Mạch

Văn phòng Quốc hội

Văn phòng Quốc hội


1-12-16


x


x

24

Tăng cường năng lực đại

UNICEF

Văn phòng

Ủy ban Văn

20-1-16

x

x


biểu dân cử trong việc giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam

Quốc hội

hóa, Giáo dục, TNTN&NĐ


25

Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên


UNICEF


Bộ Tư pháp


18-1-16


x


x


26

Tối ưu hóa sản xuất khí sinh học thân thiện với môi trường từ phân gia súc nhằm giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính


Đan Mạch


Bộ NN&PTNT


Viện Chăn nuôi


1-11-16


x


x


27


Cấp nước sạch và VSMT nông thôn vùng miền Trung


ADB


Bộ NN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


13-1-16


x


x


28

HTKT cho Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Ausaid tài trợ thông qua NHTG


WB


Bộ NN&PTNT


Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


15-1-16


x


x


29


Nước sạch và vệ sinh cho Trẻ em


UNICEF


Bộ NN&PTNT

Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


2-3-16


x


x


30

Tăng cường năng lực nuôi trồng thủy sản và thương mại đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển bền vững sản xuất thủy sản ở quy mô nông hộ (SCAD)


Mỹ


Bộ NN&PTNT


Viện NCNT Thủy sản 1


x


31

Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo của Bệnh viện Việt Đức


Đức


Bộ Y tế


BV Việt Đức


x


32

Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc


Nhật Bản


Bộ KH&CN


Bộ KH&CN


x


33

Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long


Nhật Bản


Bộ Công thương


Tổng công ty Phát điện 2


1-6-16


x


x34

Nghiên cứu và Giáo dục về quyền con người


Đan Mạch

Viện KH&XH VN

Viện KH&XH VN


x


x


35

Hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Hà Giang


UNDP

UBND tỉnh Hà Giang


BQLDA


x


x


36

Nâng cao năng lực sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở phía Bắc Việt Nam và Úc (FIS / 2010 / 100)


Ôxtrâylia


Bộ NN&PTNT


Viện NCNT Thủy sản 1


x


x


37

Nâng cao tính bền vững trong chế biến và sử dụng thức ăn cho nuôi trồng hải sản tại Việt Nam và Úc


Ôxtrâylia


Bộ NN&PTNT


Viện NCNT Thủy sản 1


x


x


38

Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu


Đan Mạch


Bộ NN&PTNT


Phân Viện NCNT T sản Bắc Trung Bộ


1-3-16


x


x


39

Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân


IAEA


Bộ KH&CN

Cục Năng lượng nguyên tử


2-1-16


x


x


40

Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân gđ 2


IAEA


Bộ KH&CN

Cục Năng lượng nguyên tử


2-1-16


x


x


41

Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và hỗ trợ thể chế nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí Điểm Gia Binh của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải


Pháp


Bộ NN&PTNT


ĐH Thủy lợi


2-1-16


x


x


42

Tăng cường mạng lưới phản hồi ý kiến cho chính sách phát triển nông thôn tại Việt Nam


IFAD


Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn


1-1-16


x


X


43

HTKT triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới gđ 2010 - 2020


IFAD


Bộ NN&PTNT


Bộ NN&PTNT


1-1-16


x


x


44

Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trồng thủy sản tại miền


Đan Mạch


Bộ NN&PTNT


Viện NCNT Thủy sản 1


1-1-16


x


Bắc VN


45


Thủy lợi Phước Hòa


ADB

Bộ NN&PTNT

BQL ĐT&XD

Thủy lợi 9


1-1-16


x


46


Cạnh tranh nông nghiệp


WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp


x


47

Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An

- JICA 2


Nhật Bản


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Thủy lợi


1-1-16


x


x


48


Quản lý thiên tai (WB5)


WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi


1-1-16


x


x


49

Tưới Phan Rí - Phan Thiết - JICA 1


Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi


x


x


50

Cải thiện nông nghiệp có tưới Việt Nam (WB7)


WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Thủy lợi


1-8-16


x


x


51

Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB-GMS1)


ADB


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Thủy lợi


1-6-16


x


x


52

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai


Pháp


Bộ NN&PTNT


TC Thủy lợi


27-1-16


x


x


53

Quản lý bền vững nước hệ thống hồ chứa trên sông Hồng - Thái Bình thích nghi với biến đổi khí hậu


Italia


Bộ NN&PTNT


TC Thủy lợi


27-1-16


x


x


54

TCNL Quản lý rủi ro thiên tai


Quỹ Toàn cầu

Bộ NN&PTNT


TC Thủy lợi


27-1-16


x


x


55

TCNL Cảnh báo sớm lũ lụt giai đoạn 2


Mỹ

Bộ NN&PTNT


TC Thủy lợi


27-1-16


x


x


56

Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn II


Áo


Bộ Quốc phòng


Cục Kinh tế


1-11-16


x


x


57

Kế hoạch loại trừ Methyl Bromide của Việt Nam


WB

Bộ NN&PTNT


Cục BV thực vật


x


58

Hỗ trợ tăng cường năng lực thực hiện giám sát dịch hại thực vật và quản lý thông tin cho các nước Đông - Nam Á


FAO


Bộ NN&PTNT


Cục BV thực vật


x59

TCNL trường Đại học Thủy Lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu


Hà Lan


Bộ NN&PTNT


ĐH Thủy lợi


x


60


Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III


Nhật Bản


NH NN VN

Ban Quản lý các Dự án Tín dụng Quốc tế ODA


x


x

61

Hiện đại hóa quản lý thuế

WB

Bộ Tài chính

TC Thuế

x


62

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên


Pháp


UBND tỉnh Thái Nguyên


UBND tỉnh Thái Nguyên


1-1-16


x


x


63


Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim


Nhật Bản


Bộ Công thương

Cty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi


1-6-16


x


x


64

Cấp nước thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên


Na Uy

UBND tỉnh Thái Nguyên

CT Nước sạch Thái Nguyên


1-8-16


x


x


65

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Hà Tĩnh


Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh


1-1-16


x


x


66

Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh


Bỉ


UBND tỉnh Hà Tĩnh


UBND tỉnh Hà Tĩnh


1-6-16


x


x


67

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang ven biển nhằm đối phó với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh


OFID


UBND tỉnh Hà Tĩnh


UBND tỉnh Hà Tĩnh


1-12-16


x


68

Nâng cấp đô thị VN - Tp Nam Định


WB

UBND tỉnh Nam Định

UBND TP Nam

Định


1-6-16


x


69

Thăm dò và khai thác nguồn urani và các loại quặng phục vụ chương trình điện hạt nhân


IAEA


Bộ KH&CN


Viện Năng lượng Nguyên tử VN


1-6-16


x


70

Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên


Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên


1-6-16


x


71

Nâng cao năng lực cho xác định đặc trưng và đánh giá vị trí của các cơ sở hạt nhân mới ở VN


IAEA


Bộ KH&CN


Viện Năng lượng Nguyên tử VN


1-6-16


x


x

72

Hỗ trợ thực hiện pháp luật

Mỹ

Bộ

Bộ LĐ,TB&XH

1-6-16

x


lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh tại Việt Nam

LĐ,TB&XH


73

TCNL Phòng chuẩn đo liều bức xạ và Phòng An toàn hạt nhân


IAEA


Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên tử VN


1-6-16


x


74

Cải cách hành chính thuế - GĐ 3


Nhật Bản


Bộ Tài chính


TC Thuế


1-6-16


x


75

Hợp tác Kỹ thuật thực hiện hải Quan điện tử


Nhật Bản


Bộ Tài chính


TC Hải quan


1-6-16


x


76

Quỹ đầu tư phát triển địa phương


WB


Bộ Tài chính


Bộ Tài chính


1-6-16


x


x


77

Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty


ADB


Bộ Tài chính


Bộ Tài chính


16-1-16


x


x


78

Xây dựng trường ĐH Việt Đức


WB


Bộ GD&ĐT


Bộ GD&ĐT


16-1-16


x


x


79

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn


IFAD


UBND tỉnh Bắc Kạn


UBND tỉnh Bắc Kạn


16-1-16


x


x


80

Xây dựng, triển khai Hải quan điện tử và thực hiện cơ chế Hải quan một cửa phục vụ hiện đại hóa Hải quan tại Việt Nam


Nhật Bản


Bộ Tài chính


TC Hải quan


16-1-16


x


x


81

Vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1)


Pháp


Bộ KH&CN


Bộ KH&CN


16-1-16


x


82

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ


WB


Bộ KH&CN


Bộ KH&CN


16-1-16


x


83

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bối cảnh hội nhập KTQT


UNDP


Bộ Ngoại giao


Bộ Ngoại giao


16-1-16


x


84

Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ


WB


Bộ GTVT

Cục Đường thủy nội địa


1-12-16


X


85


Trung tâm vũ trụ Việt Nam


Nhật Bản

Viện KH&CN VN

Viện KH&CN VN


1-12-16


x86

Hỗ trợ Y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ


WB


Bộ Y tế


Bộ Y tế


1-6-16


x


x


87

Tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh tại các tỉnh Tây Bắc


Nhật Bản


Bộ Y tế


Bộ Y tế


1-6-16


x


x


88

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Tuyến số 1)


Nhật Bản


UBND TP HCM


Ban QLĐS ĐT


1-6-16


x


x


89

Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương


Nhật Bản


UBND TPHCM


Ban QLĐS ĐT


1-6-16


x


x


90

Phát triển Hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB6


ADB


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Thủy lợi


1-12-16


x


x


91

Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐB sông Cửu long


WB


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Thủy lợi


1-1-16


x


x


92

Phát triển kinh doanh với người nghèo tỉnh Bến Tre


IFAD

UBND tỉnh Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre


1-12-16


x


93

Xây dựng, nâng cấp, cải tạo đường GTNT đến các xã miền núi ĐBKK tỉnh Bắc Kạn


Quỹ Kuwait


UBND tỉnh Bắc Kạn


Sở GTVT Bắc Kạn


1-12-16


x


94


Nâng cấp đô thị TP HCM


WB

UBND TP HCM

UBND TP HCM


1-12-16


x


95

Quỹ toàn cầu phòng chống HIV / AIDS


Bộ Y tế


Bộ Y tế


1-12-16


x


96

Hệ thống cấp nước thị tứ Phùng Hưng, tỉnh Hưng Yên


Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên


1-12-16


x


97

Hệ thống cấp nước thị tứ Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên


Phần Lan

UBND tỉnh Hưng Yên

CT nước sạch Hưng Yên


1-12-16


x


98

Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn

nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long


Đức


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x

99

Dự án Rừng và Đồng bằng

Đức

Bộ

BQL các DA

1-12-16

x


Việt Nam

NN&PTNT

Lâm nghiệp


100

Phát triển Lâm Nghiệp Để Cải Thiện Đời Sống Vùng Tây Nguyên


ADB


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x


101


CT bảo tồn rừng


Nhật Bản

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x


102

Khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên


Đức


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x


103

Phát triển Lâm nghiệp ở Hòa Bình và Sơn La


Đức

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x


104

Trồng rừng trên đất cát ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam - giai đoạn 2


Nhật Bản


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x


105

Phát triển ngành Lâm nghiệp


WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x


106

Hệ thống Thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II


Pháp


Bộ GTVT


TCT Đường sắt VN


1-12-16


x


107

Hiện đại hóa trung tâm Điều hành vận tải đường sắt


Đức


Bộ GTVT

TCT Đường sắt VN


1-12-16


x


108

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước tiên tiến dành cho việc sản xuất nước sinh hoạt trong thời gian lũ lụt


Đan Mạch


Viện KH&CN VN


Viện Hóa học


1-12-16


x


109

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long


WB


Bộ GTVT


Cục Đường thủy nội địa


1-12-16


x


110

Hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội


Pháp


UBND TP

Hà Nội


BQL ĐSĐT Hà

Nội


1-12-16


x


x


111

Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án tuyến đường sắt đô thị thí Điểm Nhổn - ga Hà Nội


Pháp


UBND TP

Hà Nội


BQL ĐSĐT Hà

Nội


1-12-16


x


x


112

Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo


Nhật Bản


UBND TP

Hà Nội


BQL ĐSĐT Hà

Nội


1-12-16


x


x113

Tuyến ĐSĐT thí Điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội


ADB


UBND TP

Hà Nội


BQL ĐSĐT Hà

Nội


1-12-16


x


x


114

Xây dựng hệ thống thoát nước Thành phố Cao Lãnh


Na Uy

UBND tỉnh Đồng Tháp

CTy Cấp nước Đồng Tháp


1-12-16


x


x


115

Xây dựng cấp nước Thị Trấn Thường Thới Tiền - Huyện Hồng ngự tỉnh Đồng Tháp


Italia


UBND tỉnh Đồng Tháp


CTy Cấp nước Đồng Tháp


1-12-16


x


116


Phát triển giao thông xanh Tp. HCM


WB


UBND TP HCM

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố


1-12-16


x


117


Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ, Giai đoạn I


Nhật Bản


UBND TP HCM

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố


1-12-16


x


118

Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2


Nhật Bản


UBND TP HCM


UBND TP HCM


1-12-16


x


119

Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (dự án JICA2)


Nhật Bản


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Lâm nghiệp


1-12-16


x


x


120

Tăng cường năng lực Thanh tra Chính phủ đến năm 2014


Đan Mạch


Thanh tra CP


Thanh tra CP


2-12-16


x


x


121

Tăng cường năng lực thanh tra ngành nội vụ đến năm 2014

Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Canada


Bộ Nội Vụ


Bộ Nội Vụ


1-12-16


x


x


122

Hợp phần phát triển thể chế, Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học


ADB


Bộ NN&PTNT


Cục Trồng Trọt


30-1-16


x


x


123

Chương trình đào tạo nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cấp cộng đồng tại

Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh


CFSI


Học viện Phụ nữ Việt Nam


Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam


11-2-16


x


lân cận


124

Nâng cao năng lực thực hiện hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3


Ausaid


Bộ Y tế


Cục Quản lý môi trường Y tế


1-12-16


x


125


Xây dựng Hệ thống cấp nước thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - Công suất 10 000m3/ngày.


AFD


Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp


14-1-16


x


126

Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững


WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp


14-1-16


x


127

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc


ADB


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Nông nghiệp


30-1-16


x


x


128

Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình


KOICA


UBND tỉnh Hòa Bình

Cty cổ phần nước sạch Hòa Bình


11-2-16


x


x


129

Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện


WB


Bộ Y tế


Bộ Y tế


1-12-16


x


x


130


Mở rộng mạng lưới cấp nước từ thị xã Ngã Bảy đến xã Tân Phú Thanh


JICA


UBND tỉnh Hậu Giang

Cty cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang


14-1-16


x


x


131

Nâng cao tính bền vững của hệ thống canh tác tôm - lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long


ACIAR


Bộ NN&PTNT


Viện NCNT Thủy sản 2


x


132

Dự án hỗ trợ kỹ thuật “hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường năng lực quản lý, giám sát cho lĩnh vực tài chính vĩ mô”


AFD


NH NN VN


NH NN VN


x


133

Nâng cao năng lực phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam đến 2020


UNDP


Bộ Ngoại giao


Bộ Ngoại giao


30-1-16


x


x


134


Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - GĐ 2


WB


Bộ KH&ĐT

Ban Điều phối dự án trung ương


11-2-16


x


x135

Tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát khí hậu toàn cầu


Thụy Sỹ


Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia


1-12-16


x


136

Hỗ trợ kỹ thuật phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam

IDH&Oxfam Novib

Bộ NN&PTNT


Cục Trồng Trọt


14-1-16


x


137

Xây dựng hệ thống cảnh báo úng ngập thời gian thực cho nội thành Hà Nội


NCF


Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia


x


138

Tăng cường năng lực quy hoạch và Điều tra nước ngầm tại các khu đô thị Việt Nam, giai đoạn


Đức


Bộ TN & MT

Trung tâm quy hoạch và Điều tra TN nước Quốc gia


27-1-16


x


139

Ứng dụng mô hình hệ thống Trái Đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở VN


Na Uy


Bộ TN & MT


Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường


27-1-16


x


140

Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công - tư ở Việt Nam


AECID


Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn


26-1-16


x


x


141

Dự án pt hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã


ADB

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi


24-1-16


x


x


142


Tưới Phan Rí - Phan Thiết


JICA

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi


24-1-16


x


143


Quản lý thiên tai


WB

Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA thủy lợi


24-1-16


x


144

Truyền tải điện miền Bắc mở rộng


ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia


28-1-16


x


145

Đường dây 220kV nhiệt điện Thái Bình - trạm 220kV Thái Bình và mở rộng ngăn lộ


JICA


Bộ Công thương


Tổng Cty truyền tải điện quốc gia


28-1-16


x


146

Chương trình đầu tư lưới truyền tải điện


ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia


28-1-16


x


147

Đấu nối thủy điện Trung Sơn


WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia


28-1-16


x


x

148

Truyền tải và phân phối giai

WB

Bộ Công

Tổng Cty truyền

28-1-16

x


đoạn 2 -Tài trợ bổ sung

thương

tải điện quốc gia


149

Tài trợ đa phân kỳ - CT đầu tư và truyền tải điện


ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia


28-1-16


x


150

Truyền tải và phân phối điện 2


WB

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia


28-1-16


x


151

ĐZ 110kV và TBA 110kV

Khoái Châu + TBA 110kV Yên Mỹ (Phối Nối cũ) và nhánh rẽ + TBA 110kV Hoàng Mai và nhánh rẽ + TBA + ĐZ 110kV KCN

Châu Sơn


JICA


Bộ Công thương


Tổng Cty điện lực miền Bắc


25-2-16


x


152

Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện


JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Trung


25-2-16


x


153

Phát triển mạng truyền tải và phân phối điện


JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam


25-2-16


x


154

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng khu vực nông thôn


Đức


Bộ Công thương


Tổng Cty điện lực miền Nam


25-2-16


x


x


155

Lưới điện phân phối nông thôn


WB

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực miền Nam


25-2-16


x


x


156

Lưới điện phân phối nông thôn


WB

Bộ Công thương

Cty điện lực Hải Phòng


3-3-16


x


x


157

PT năng lượng tái tạo và Mở rộng, cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa - Cấu phần 1


ADB


Bộ Công thương


Tập đoàn điện lực VN


1-12-16


x


x


158

Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng


JICA

Bộ Công thương

Tâp đoàn điện lực VN


1-12-16


x


x


159


Truyền tải và phân phối 2


WB

Bộ Công thương

Tổng cty điện lực TP.HCM


1-12-16


x


x


160

Hệ thống thoát nước và vệ sinh thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên


Phần Lan


UBND tỉnh Hưng Yên


CT nước sạch Hưng Yên


30-1-16


x


x


161

Phát triển giao thông đô thị Hà Nội


WB, GEF

UBND TP

Hà Nội

Sở GTVT Hà

Nội


21-2-16


x


x


162

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án Tuyến đường sắt


ADB


UBND TP

Hà Nội


BQL ĐSĐT Hà

Nội


1-12-16


x


x


đô thị số 3,


163

Phần vốn bổ sung dự án GTNT3


WB

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở GTVT Phú Thọ


14-1-16


x


x


164

Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - Giai đoạn II


Italia


Bộ TN & MT

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia


30-1-16


x


x


165

Cải thiện môi trường TP Hải Phòng


JICA

UBND TP

Hải Phòng

UBND TP Hải

Phòng


11-2-16


x


x


166


Hệ thống xử lý thải khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thụy Vân giai đoạn I


Na Uy


UBND tỉnh Phú Thọ

Cty pt hạ tầng khu công nghiệp

- BQL các khu công nghiệp Phú Thị


1-12-16


x


x


167


Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm


LIFSAP


Bộ NN&PTNT

BQL trung ương các DA cạnh tranh ngành chăn nuôi và ATTP


14-1-16


x


x


168

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai VN

HH PT Quốc Tế

UBND tỉnh Bến Tre

Sở TN & MT

Bến Tre


8-1-16


x


x


169

Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng


ADB


Bộ VH,TT & DL


UBND tỉnh Bắc Kạn


8-1-16


x


x


170

Phát triển mạng phân phối và truyền tải điện


JICA

Bộ Công thương

Tổng cty điện lực TP.HCM


8-1-16


x


171

Tu bổ, nâng cấp và xử lý các Điểm trọng yếu đê tả sông Cầu Cháy, thuộc lưu vực sông Mã


WB


Bộ NN&PTNT


Sở NN&PTNT

Thanh Hóa


23-1-16


x


172

Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai


ADB & AFD


Bộ GTVT


Tổng cty đường sắt VN


25-1-16


x


173

Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, giai đoạn 1


JICA


Bộ GTVT

Tổng cty đường sắt VN


25-1-16


x


174

Dự án đầu tư lưới điện truyền tải 2


AFD

Bộ Công thương

Tổng Cty truyền tải điện quốc gia


30-1-16


x


x


175

Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam


WB

Bộ LĐ,TB&XH


Bộ LĐ,TB&XH


4-2-16


x


x

176

Dự án “Tăng cường kỹ năng

ADB

Bộ

Tổng cục dạy

1-12-16

x

x


nghề”

LĐ,TB&XH

nghề


177

Thành lập 5 trường cao đẳng nghề VN-Hàn Quốc


Hàn Quốc

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề


14-1-16


x


x


178

Chương trình đào tạo nghề 2008


Kfw

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề


8-1-16


x


x


179

Hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn II chương trình đào tạo nghề 2008


GIZ


Bộ LĐ,TB&XH


Tổng cục dạy nghề


8-1-16


x


x


180

Tư vấn hệ thống dạy nghề giai đoạn II


Kfw

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề


30-1-16


x


x


181

Dự án ATVSLĐ trong các ngành có nguy cơ cao tại Việt Nam


Nhật Bản


Bộ LĐ,TB&XH


Cục An toàn lao động


5-2-16


x


x


182

Đầu tư pt các trường dạy nghề chất lượng cao


AFD

Bộ LĐ,TB&XH

Tổng cục dạy nghề


1-12-16


x


x


183

Nghiên cứu cơ chế gây ngộ độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng sinh lưu hành trong thực phẩm


JICA


Bộ Y tế


Viện Dinh dưỡng


14-1-16


x


x


184

Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng


ADB


Bộ Y tế


Cục An toàn thực phẩm


22-2-16


x


x


185

Vì sự sống còn và phát triển trẻ em


UNICEF


Bộ Y tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính


1-12-16


x


x


186


Dự án quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao Việt Nam

Quỹ toàn cầu phòng chống lao


Bộ Y tế


BV phổi trung ương


14-1-16


x


x


187

Trạm bơm tiêu Bình Bộ, huyện Phú Ninh


Ấn Độ

UBND tỉnh Phú Thọ

Sở NN và PTNT Phú Thọ


30-1-16


x


x


188


Dự án tài chính nông thôn III


WB


NH NN VN

Ngân hàng TMCP đầu tư và PT VN


3-2-16


x


x


189

Phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc người cao tuổi.


UNFPA


UBND tỉnh Bến Tre


Sở Y tế tỉnh Bến Tre


1-12-16


x


x


190

PT cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long -


Ausaid

UBND tỉnh Bến Tre

Sở GTVT Bến Tre


14-1-16


x


x


Hợp phần C - Bến Tre


191


Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước


WB


UBND tỉnh Bình Phước

Cty TNHH

MTV cấp thoát nước Bình Phước


30-1-16


x


x


192

Bệnh viện đa khoa và trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn


Ả Rập Xê Út


UBND tỉnh Bắc Kạn


UBND tỉnh Bắc Kạn


1-1-16


x


x


193

Nâng cao năng lực phòng chống HIV / AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng


ADB


Bộ Y tế

Cục phòng chống HIV / AIDS


16-1-16


x


194

Tăng cường cung cấp và trao đổi thông tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt Nam


UNDP


Văn phòng Quốc hội


Viện Nghiên cứu lập pháp


1-6-16


x


x


195

Sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo


JICA


NH PTVN


NH PTVN


x


196

Quản lý PCB-EVN tại việt Nam


GEF

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN


25-2-16


x


197

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình


JICA

Bộ Công thương

Tập đoàn điện lực VN


23-2-16


x


198

Cải tạo nâng cấp đường Xuân An - Mỹ Lung huyện Yên Lập


JICA

UBND

Huyện Yên Lập

Ban QLDA

JICA huyện Yên Lập


21-2-16


x


199

Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên


Hàn Quốc


UBND tỉnh An Giang


Cty CP Điện Nước An Giang


27-2-16


x


200

Dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông


ADB & UEIF


UBND tỉnh Quảng Trị


Sở Kế hoạch và Đầu tư


21-2-16


x


201

Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung


ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp


27-1-16


x


202

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Nông nghiệp


2-4-16


x


203

Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học.


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Nông nghiệp


27-1-16


x204

Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm


WB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp


27-1-16


x


205

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghiệp


27-1-16


x


206

Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Nông nghiệp


27-1-16


x


207


Nước sạch nông thôn Bà Rịa

- Vũng Tàu


EVD

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Sở NN&PTNT


17-1-16


x


208

Phòng chống bạo lực gia đình, kiểm soát cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tuổi tại tỉnh Hải Dương


UNFPA


UBND tỉnh Hải Dương


Ban QLDA VNM8P08


1-11-16


x


209

Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình


UNFPA

Bộ VH,TT & DL


Vụ Gia Đình


2-3-16


x


210

Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II

Na Uy, FAO, UNEP

Bộ NN&PTNT

Tổng cục Lâm nghiệp


2-3-16


x


211

Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng - Hợp phần đầu tư đô thị Đồng Đăng


ADB


UBND tỉnh Lạng Sơn


Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng


3-3-16


x


212

Cải thiện Môi trường Đầu tư Vĩnh Phúc


JICA

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc


2-4-16


x


213


Dự án phân phối hiệu quả


WB

Bộ Công thương

Tổng cty điện lực TP.HCM


1-4-16


x


214

Xd TBA và nhánh rẽ ĐZ Linh Đàm Cầu Diễn và Quang Minh, Cải tạo, nâng cấp ĐZ 110kV Đông Anh - Chèm, đoạn từ TBA 110kV Đông Anh đến TBA 110kV Bắc Thăng Long, nâng CS MBA T1 trạm 110kV Nhật Tân - E1.21; NCS trạm 110kV Đông Anh; NCS MBA T3 trạm 110kV Gia Lâm - E1.2; NCS TBA


JICA


Bộ Công thương


Tổng Cty điện lực Hà Nội


29-1-16


x


Phùng Xá E1.28, NCS MBA T1 trạm 110kV E1.22 -

Thanh Nhàn, NCS trạm 110kV Yên Phụ (E8), NCS

MBA T1 và thay dây dẫn nhánh ĐZ vào TBA E1.20 Thanh Xuân, lắp bổ sung MBA 40MVA tại TBA

110kV Xuân Mai (E10.9)


215


Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia mới


WB


Bộ Công thương

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia


1-4-16


x


216


Thủy điện Sông Bung 4


ADB

Bộ Công thương

Tổng Cty phát điện 2


1-4-16


x


x


217


Thủy điện Trung Sơn


WB

Bộ Công thương

Tổng Cty phát điện 2


1-12-16


x


x


218


Dự án phân phối hiệu quả


WB

Bộ Công thương

Tổng Cty Điện lực miền Trung


1-12-16


x


x


219

Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện


Đức


Bộ Công thương


Tổng Cty Điện lực miền Trung


16-1-16


x


x


220

Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn miền Trung


Đức


Bộ Công thương


Tổng Cty Điện lực miền Trung


16-1-16


x


x


221

Dự án miniscada thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam; Dự án miniscada thành phố Pleiku, Gia Lai


Phần Lan


Bộ Công thương


Tổng Cty Điện lực miền Trung


20-1-16


x


x


222

Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới

điện cho các xã vùng sâu vùng xa


ADB


Bộ Công thương


Tổng Cty Điện lực miền Trung


1-12-16


x


x


223


Dự án phân phối hiệu quả


JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực TP HCM


x


224

Đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1


JICA


Bộ Công thương


Tập đoàn điện lực VN


1-11-16


x


x


225


Dự án phân phối hiệu quả


JICA

Bộ Công thương

Tổng Cty điện lực Hà Nội


1-8-16


x


x

226

Phát triển cơ sở hạ tầng

WB

UBND tỉnh

Sở GTVT Kiên

x


đồng bằng sông Cửu Long - Hợp phần C - đường tỉnh Giồng Riềng

Kiên Giang

Giang


227

Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm


Australia


UBND tỉnh Sóc Trăng


Sở NN&PTNT

tỉnh Sóc Trăng


x


228

Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học


ADB


Bộ NN&PTNT


BQL các DA Nông nghiệp


x


229

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái


KOICA

UBND tỉnh Yên Bái

Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái


1-6-16


x


x


230

Đường giao thông liên xã Buôn Hồ-Ea Blang-Ea Siên huyện Krông Buk (nay là thị xã Buôn Hồ) đi xã Ea Phê huyện Krông Pắc


JICA


UBND tỉnh Đắk Lắk


UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk


1-6-16


x


x


231

Dự án phát triển khí sinh học


Hà Lan

UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở NN&PTNT

Đăk Lăk


1-6-16


x


x


232

Trung tâm truyền hình kỹ thuật số và nâng cao năng lực cán bộ tại Đài PT và TH Đắk Lắk


DANIDA


UBND tỉnh Đắk Lắk


Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk


1-6-16


x


x


233

Đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (Hợp phần thoát nước).


Phần Lan


UBND tỉnh Yên Bái


Ủy ban nhân dân thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ


1-6-16


x


x


234

Đầu tư nâng cấp và hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh


Áo


UBND tỉnh Quảng Ninh


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh


1-6-16


x


x


235

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc


JICA


Bộ KH&CN

Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc


1-6-16


x


x


236


Mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước


WB


UBND tỉnh Bình Phước

Cty TNHH

MTV cấp thoát nước Bình Phước


30-1-16


x

237

Dự án thành phần “Tái cơ

Australia

Bộ

Viện chính sách

16-1-16

x

x


cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo”.

NN&PTNT

và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn


238

Đánh giá khả năng ứng phó biến đổi khí hậu của nông dân - các lựa chọn chính sách


Australia


Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn


14-1-16


x


x


239

Cải thiện chính sách khuyến nông nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến nông cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long


Australia


Bộ NN&PTNT


Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn


16-1-16


x


x


240

Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng


Đan Mạch


UBND tỉnh Cao Bằng


UBND tp. Cao Bằng


16-1-16


x


x


241

HTTN và XLNT thành phố Biên Hòa giai đoạn 1

UBND tỉnh Đồng Nai

Sở Xây dựng Đồng Nai


16-1-16


x


x


242


Dự án Tăng cường ổn định tài chính (xác định phạm vi)


ADB


NH NN VN

Vụ Ổn định Tiền tệ và Tài chính


14-1-16


x


x


243

Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng


WB


NH NN VN


NH NN VN


1-11-16


x


x


244

Xây dựng hệ thống sản xuất

- kinh doanh rau bền vững, hiệu quả khu vực Tây Bắc Việt Nam


ACIAR


Bộ NN&PTNT

Viện chính sách và chiến lược PT nông nghiệp nông thôn


16-1-16


x


245

Cải thiện môi trường Hải Phòng

UBND tỉnh Hải Phòng

UBND tỉnh Hải Phòng


1-12-16


x


246

Dự án phát triển bệnh viện tỉnh, vùng (giai đoạn 2), bệnh viện tỉnh Ninh Thuận


JICA


UBND tỉnh Ninh Thuận


Sở y tế tỉnh Ninh Thuận


1-6-16


x


247

Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị