CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  24 / NQ - CP 

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016


NGHỊ QUYẾT


VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ Ô-XTƠ-RÂY-LI-A VỀ CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG KẾT HỢP KỲ NGHỈ


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Thông báo nội dung phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số  27 / TB - TTKHQ  ngày 01 tháng 3 năm 2016;


Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số  34 / TTr - LĐTBXH  ngày 17 tháng 6 năm 2015,


QUYẾT NGHỊ:


Điều 1. Đồng ý phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ.


Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành các thủ tục đối ngoại cần thiết liên quan theo quy định./.Nơi nhận:

  • Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  • VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, PL; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).M.A.

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng