BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1306 / TCT - DNL

V/v: Chấp thuận nộp hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Terumo Việt Nam.


Căn cứ quy định tại các Điều 2, 3, 5, 6, 7 và 8 của Thông tư số 201 / 2013 / TT - BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế;


Căn cứ Đề nghị tham vấn APA, Hồ sơ tham vấn APA nộp ngày 29/01/2016, các tài liệu bổ sung của Công ty TNHH Terumo Việt Nam và kết quả họp tham vấn APA của Công ty;


Tổng cục Thuế thông báo kết thúc quá trình tham vấn và chấp thuận Công ty nộp Hồ sơ đề nghị áp dụng APA chính thức. Hồ sơ chính thức phải được gửi về Tổng cục Thuế trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày Công ty nhận được công văn chấp thuận này với các thông tin được phản ánh đầy đủ, cụ thể, xác thực theo đúng quy định tại Điều 9 Thông tư số 201 / 2013 / TT - BTC và các thông tin, dữ liệu phù hợp với thực tế cụ thể của Công ty.


Đề nghị Công ty sau khi nhận được công văn này có văn bản gửi Tổng cục Thuế xác nhận thời gian nhận được thông báo chấp thuận nộp Hồ sơ đề nghị APA chính thức theo quy định tại Thông tư 201 / 2013 / TT - BTC .


Tổng cục Thuế thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ HTQT, Cục thuế Hà Nội (để phối hợp)

  • Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh