BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4157 / BTC - CST

V/v chính sách thuế đối với dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, phần nguồn vốn JICA

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty ĐT Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam.


Bộ Tài chính nhận được công văn số 323 / VEC - TCKT ngày 28/01/2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc chính sách thuế đối với dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Ngày 21/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 14811 / BTC - CST trả lời Tổng công ty ĐT phát triển Đường cao tốc Việt Nam về chính sách thuế đối với dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, phần nguồn vốn JICA.


Nội dung trả lời của công văn số 14811 / BTC - CST ngày 21/10/2015 là đúng với nội dung nêu tại Công hàm trao đổi ký ngày 31/10/2011 và pháp luật về thuế của Việt Nam. Theo đó, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành được hưởng ưu đãi về thuế quan liên quan đến việc tạm nhập và tái xuất khẩu nguyên liệu và thiết bị cần thiết để thực hiện dự án.


Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng công ty ĐT Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  • Vụ PC;

  • Vụ HTQT; TCHQ;

  • Cục QLN&TCĐN;

  • Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lưu Đức Huy