TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  444 / GSQL - TH 

V/v tính hợp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng


Trả lời công văn số  1896 / HQHP - GSQL  ngày 23/3/2016 của Cục Hải quan Hải Phòng vướng mắc liên quan tính hợp lệ của C/O, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Đối với các C/O mẫu E, số tham chiếu E163701212230043 cấp ngày 29/2/2016: Cục Giám sát quản lý sẽ tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và thông báo khi có kết quả trả lời.


  2. Đối với các C/O mẫu D, số tham chiếu 20155053353 ngày 29/12/2015: ô số 11 không có chữ ký của người xuất khẩu và C/O không được cấp đúng thể thức của C/O giáp lưng nên C/O không hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành từ chối C/O theo đúng thủ tục quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn