VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2414 / VPCP - KGVX

V/v phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Bộ Y tế.


Xét kiến nghị của Bộ Y tế (Báo cáo số  279 / BC - BYT  ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế) về tình hình dịch bệnh do vi rút Zika và cập nhật các hoạt động phòng, chống đến ngày 24 tháng 3 năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:


Bộ Y tế triển khai, đôn đốc các Bộ, ngành, các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số  1632 / CĐ - TTg  ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số  1060 / VPCP - KGVX  ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);

  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Các Bộ: NG, CA, QP, LĐTBXH, VHTTDL, TTTT, TC;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KGVX(3). Vt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định