BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3411 / TCHQ - TXNK 

V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1324 / UBND - TM  ngày 26/3/2016 của Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh đề nghị cho phép Công ty TNHH Điện tử Samsung được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định, Tổng cục Hải quan đang lấy ý kiến các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.


Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh được biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Điện tử Samsung (để biết);

    (Đ/c: Lô 1-11 D2 KCN cao - Q.9 -Tp.HCM)

  • Lưu: VT, TXNK (13b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái