BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN 

---------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------

Số:  4286 / TCHQ - TXNK 

V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;

- Công ty CP thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh Hóa. (lô 09, khu CN Tây Bắc Ga, Tp. Thanh Hóa)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  384 / HQTH - NV  ngày 13/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của Công ty CP thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh hóa. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 04/12/2015 Tổng cục Hải quan đã có công văn số  11483 / TCHQ - TXNK  (kèm bản chụp) về việc bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, Công ty không bổ sung chi tiết nợ phải trả của số tiền 4.021.044.632 đồng và Công ty có công văn số  23 / KTTV - TPNS  ngày 14/12/2015 giải trình chi tiết số tiền nêu trên là không đúng với qui định về hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, được qui định tại Điều 7 Thông tư số  179 / 2013 / TT - BTC  ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính.


Do đó, đề nghị Công ty bổ sung bản sao chi tiết nợ phải trả của số tiền 4.021.044.632 đồng thuộc Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp ngày 20/5/2013 để Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa và Công ty CP thực phẩm nông sản và Du lịch Thanh hóa biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang