TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  910 / TXNK - QLN

V/v Bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân. 

(Thôn 1-Xã Thiên Hương-Huyện Thủy Nguyên-TP Hải Phòng)


Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  10 / CV  ngày 12/05/2016 của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ tại Khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý Thuế số  78 / 2006 / QH11  ngày 29/11/2006 và khoản 1 Điều 140 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Để có cơ sở giải quyết, đề nghị Công ty bổ sung: Bản chụp có đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân.


Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Hoàng Trọng Dân được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Địa chỉ nhận công văn:

    Lê Thị Bích Liên (0988688148).

    Số 7B Hoàng Văn Thụ-P.Minh Khai Q.Hồng Bàng-TP Hải Phòng.

  • Lưu: VT, Loan-QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Hải Trang