VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3570 / VPCP - KTTH 

V/v phí điều tiết điện lực

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  5683 / BTC - TCDN  ngày 27 tháng 4 năm 2016 về việc quy định phương pháp tính và thu phí điều tiết điện lực, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:


Đồng ý với báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số  5683 / BTC - TCDN  nêu trên. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Sỹ Hiệp,

Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Khắc Định