TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  683 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục nhập khẩu thép

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư DNA

(Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Hà Nam)


Trả lời công văn số 13. 05 / 16CV - DNA  ngày 13/6/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư DNA về việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư số  58 / 2015 / TT - BCT  ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương thì thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.


Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 13 Thông tư số  12 / 2015 / TT - BCT  ngày 12/6/2015 của Bộ Công Thương (về cấp phép nhập khẩu tự động) thì thép nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng: (i) Phải được cấp giấy phép nhập khẩu tự động, hoặc (ii) Phải có xác nhận tại Bản cam kết của Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất (một trong 2 thủ tục do doanh nghiệp tự lựa chọn).


Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Quý công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn