TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  690 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Phát triển Phụ gia và sản phẩm Dầu mỏ 

(KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội)


Trả lời công văn số  50 / PGDM  ngày 25/4/2016 vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D và JV, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


Cục Hải quan Tp Hải Phòng đã gửi công văn số  3334 / HQHP - GSQL  ngày 9/5/2016 trả lời Công ty. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp Hải Phòng để hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục Hải quan Hải Phòng;

  • Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Anh Tuấn