BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2163 / TCT - KK 

V/v khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành

(Số 65 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM)


Trả lời Công văn số  02 / BTH - KT  ngày 20/01/2016 của Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số  123 / 2008 / NĐ - CP  ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;


Căn cứ Thông tư số  120 / 2002 / TT - BTC  ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  89 / 2002 / NĐ - CP  ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn;


Tại Điều 23 Thông tư số  153 / 2010 / TT - BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  51 / 2010 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


“1. Người mua được sử dụng hóa đơn hợp pháp theo quy định pháp luật để chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ; hưởng chế độ khuyến mãi, chế độ hậu mãi, xổ số hoặc được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được dùng để hạch toán kế toán hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán; kê khai các loại thuế; đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu và để kê khai thanh toán vốn ngân sách nhà nước theo các quy định của pháp luật.


2. Hóa đơn được sử dụng trong các trường hợp tại khoản 1 phải là:


  • Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng), trừ các trường hợp nêu tại Điều 22 Thông tư này.


  • Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.


  • Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.


  • Hóa đơn không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 20 và Điều 21 Thông tư này”.

Ngày 07/4/2015, Tổng cục Thuế có công văn số  1220 / TCT - KK  về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, theo đó Tổng cục đã hướng dẫn: trường hợp Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hồ sơ đề nghị hoàn của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành kỳ hoàn thuế từ tháng  5 / 2010  đến tháng  10 / 2012 , phát hiện và không hoàn đối với số tiền thuế của 07 hóa đơn giá trị gia tăng phát sinh tháng  08 / 2010  Công ty mua căn hộ chung cư của Công ty cổ phần đầu tư Nam Long bị mất liên 2 nhưng tại thời điểm kiểm tra tháng  6 / 2013  Công ty không xuất trình được đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 1.7 b Khoản 1 Mục VI Phần B Thông tư số  120 / 2002 / TT - BTC  ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính, Điều 22 Thông tư số  153 / 2010 / TT - BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính và Công ty không được kê khai khấu trừ, hoàn số thuế GTGT của 07 hóa đơn GTGT nêu trên là đúng quy định.


Trường hợp Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành đã xuất trình đầy đủ hồ sơ (Biên bản mất hóa đơn, Thông báo mất hóa đơn, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính) theo quy định đối với trường hợp mất, cháy hỏng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Thông tư số  153 / 2010 / TT - BTC  ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Đồng thời, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (bên bán) đã kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ bán ra của 07 hóa đơn trên thì Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với 07 hóa đơn bị mất liên 2 trên.


Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, PC (BTC);

  • Vụ CS, PC, TTr, KTNB (TCT);

  • Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;

  • Lưu: VT, (KK 2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí