BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  5798 / TCT - KK 

V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số  10249 / CT - PC  ngày 27/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Để tăng cường quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số  12485 / BTC - TCT  ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, trong đó Điểm 2.1 đã hướng dẫn rõ việc ghi thông tin kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu.


Do vậy, trường hợp tờ khai hàng hóa xuất khẩu không đủ thông tin theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2.1 Công văn số  12485 / BTC - TCT  nêu trên thì không đủ điều kiện xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế (BTC);

  • Các Vụ: PC, CS, TTr (TCT);

  • Lưu: VT, KK

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNGĐào Ngọc Sơn