BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Số:  169 / BCT - CNN 

V/v tiêu hủy thành phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015Kính gửi: Công ty cổ phần Đồng Việt Thành

(Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)


Trả lời Công văn số  165 - 14 / ĐVT - CVTH  ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Công ty cổ phần Đồng Việt Thành và hồ sơ kèm theo về việc xin tiêu hủy thành phẩm không xuất khẩu được trong quá trình gia công xuất khẩu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần Đồng Việt Thành tiêu hủy 122,773 tấn thành phẩm cọng thuốc lá thuộc hợp đồng số  03 / HĐ2013 - GCXK  ngày 01 tháng 7 năm 2013 ký với đối tác nước ngoài CHINA-HONGKONG VIETNAM INTERNATIONAL LIMITED. Việc tiêu hủy phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường.


  2. Công ty cổ phần Đồng Việt Thành có trách nhiệm làm việc với cơ quan Hải quan và các cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát việc tiêu hủy số thành phẩm cọng thuốc lá nói trên, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Lưu: VT, CNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGHồ Thị Kim Thoa