BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

------------------

Số:  340 / TCHQ - QLRR 

V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH quốc tế Sao Bắc.

(Địa chỉ: số 07 Lê Quý Đôn, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)


Phúc đáp công văn số  06 / TN - TX  ngày 30/12/2014 của công ty TNHH quốc tế Sao Bắc (MST: 5700397078) về việc phân luồng kiểm tra thực tế 100% với các tờ khai XNK trên hệ thống  VNACCS / VCIS , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Năm 2013 công ty TNHH quốc tế Sao Bắc bị khởi tố vụ án hình sự theo Quyết định số  14 / QĐ - ĐTCBL  ngày 24/10/2013 của Cục Điều tra chống buôn lậu.


Do đó, công ty TNHH quốc tế Sao Bắc bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan theo tiết ii điểm c1 khoản 3 Điều 17 và bị kiểm tra thực tế theo điểm c khoản 2 Điều 26 Thông tư  175 / 2013 / TT - BTC  ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.


Tổng cục hải quan thông báo để quý công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);

  • Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ 

PHÓ TRƯỞNG BANHồ Ngọc Phan