BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  01 / BXD - KTXD 

V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Điền

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số  01 / CV - HĐ  ngày 16/12/2014 của Công ty TNHH Hưng Điền đề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo nội dung công văn số  01 / CV - HĐ  ngày 16/12/2014, thì hợp đồng ký theo đơn giá, nội dung hợp đồng quy định giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp: "giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị lắp đặt nêu trong hợp đồng có biến động theo tỷ lệ trượt giá được thông báo của cấp có thẩm quyền, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước có thay đổi chính sách có liên quan". Do vậy, việc chủ đầu tư điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới cho nhà thầu là phù hợp quy định.

Đối với trường hợp dự án bị chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu (chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng) thì chủ đầu tư phải gia hạn hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho nhà thầu (vật liệu, nhân công, máy thi công,...) do vi phạm hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số  48 / 2010 / NĐ - CP  ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Giá hợp đồng được điều chỉnh trong cả thời gian gia hạn nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận.

Công ty TNHH Hưng Điền căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên

  • Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG


Phạm Văn Khánh