BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1070 / BTC - TCHQ 

V/v xử lý tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH Vina Tarpaulin.

(Thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 015/14/CV/XNK ngày 01/12/2014 của Công ty TNHH Vina Tarpaulin đề nghị xử lý không thu tiền chậm nộp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 7 Điều 6, khoản 9 Điều 8 Luật Quản lý thuế số  78 / 2006 / QH11 ; khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số  21 / 2012 / QH13 ;


Căn cứ khoản 2 Điều 30, khoản 3 Điều 53 Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/7/2013

của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;


Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp trong trường hợp cơ quan hải quan đã yêu cầu doanh nghiệp nộp hai lần cho một khoản tiền thuế, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra hồ sơ các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu, vật tư; các lô hàng xuất khẩu sản phẩm; sổ sách chứng từ kế toán; số tiền thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu đã thu thừa và đã hoàn trả cho doanh nghiệp; số tiền phạt chậm nộp phát sinh do doanh nghiệp chậm thanh khoản.


Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã thực xuất khẩu; số hàng hóa còn thiếu chứng từ thanh toán đã yêu cầu nộp thuế, doanh nghiệp đã nộp vào Ngân sách Nhà nước nhưng nộp thừa tiền thuế phải nộp; số tiền thuế cơ quan hải quan thu thừa đã hoàn trả cho Công ty; số tiền phạt chậm nộp tính trên số ngày doanh nghiệp chậm nộp đối với phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do thiếu chứng từ thanh toán nên chưa được thanh khoản tương ứng với số tiền lãi tính theo lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP , cơ quan hải quan chưa trả số tiền lãi này cho doanh nghiệp thì xử lý không thu số tiền chậm nộp phát sinh trên số tiền thuế phải nộp nhưng doanh nghiệp nộp không đúng hạn.


Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Vina Tarpaulin được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để  b / cáo) ;

  • Vụ Chính sách thuế;

  • Vụ Pháp chế;

  • Cục HQ tỉnh Bình Dương (để  t / hiện) ;

  • Lưu: VT, TCHQ .

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái